Timeline

1952

Bosanski Šamac, BiH - 01.08.1952.

Rođen u Bosanskom Šamcu.

1961

Travnik, Bosna i Hercegovina

Živi s porodicom u Travniku.

1969

Beograd, Srbija

Dolazi s porodicom u Beograd.

Beograd, Srbija

Upisuje II godinu IX beogradske gimnazije.

1971

Beograd, Srbija

Upisuje Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

1974

Beograd, Srbija

Boravi u Beogradu, prevodi, piše i objavljuje prikaze knjiga, članke i tekstove.

Ljubljana, Slovenija

Uhapšen u Ljubljani gde je i osuđen na godinu dana zatvora uslovno. Posle pritiska međunarodne zajednice pušten na slobodu zajedno s ostalim uhapšenim studentima.

Ljubljana, Slovenija

Učestvuje na studentskom skupu u Ljubljani u organizaciji Fakultetskog odbora Saveza studenata Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Za skup je pripremljen Nacrt rezolucije koji je ukazivao na postojanje krize jugoslovenskog društva.

Beograd, Srbija - 06.12.1974.

Brani diplomski rad na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu 'Karl Korš i reafirmacija revolucije u marksizmu'.

1976

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Karl Korš – problemi jedne recepcije marksizma', Gledišta, 17/1976.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Problem metodičkog statusa kritike', Vidici, 176–177.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Problem metodičkog statusa kritike', Vidici, br. 176/177.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Samorefleksija kao jedinstvo teorijskog i praktičnog uma', Gledišta, 17/1976.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Šelingova antikritika i kritika Hegela', Gledišta, 17/1976.

Ljubljana, Slovenija

Prevodi 'O eseju i njegovoj prozi' Maksa Benzea, Delo, 22/1976.

Ljubljana, Slovenija

Prevodi 'Psihoanaliza, jezik i istorijski materijalizam' Alfreda Lorencera, Delo, 22/1976.

1977

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige 'Veza filozofije i istorijske epohe' G. V. F. Hegela, Književna reč, 6/1977.

Rijeka, Hrvatska i Beograd, Srbija.

Objavljuje tekst 'Kriza praktične filozofije', Dometi, 10/1977. i Gledišta, 18/1977.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Marksov zahtev za ukidanjem filozofije i problemi jedne teorije istorije', Gledišta, 18/1977.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst Fihte: 'Učenje o nauci', Treći program, 34–35.

Ljubljana, Slovenija

Prevodi 'Jezik i praksa. Kasni Vitgenštajn i pitanje o jednoj materijalističkoj teoriji jezika' Rolfa Cimermana, Delo, 23/1977.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Od konkretnog do konceptualnog pesništva', Zigfrida Šmita, Gledišta, 18/1977.

Konstanc, Nemačka

Radi na doktoratu u Nemačkoj. Paralelno se bavi naučnim radom i objavljuje u stručnim časopisima u Jugoslaviji.

Beograd, Srbija - 10.05.1977.

Prevodi 'Razgovor sa Hajnrihom Belom. Umetnost je anarhija', Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija - 10.06.1977.

Objavljuje tekst 'Veza filozofije i istorijske epohe', Književna reč, god. 6, br. 80.

Beograd, Srbija - 10.10.1977.

Prevodi 'O kompoziciji i jedinstvu Hajdegerovog dela 'Holzewege' ' Valtera Bimela, Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija - 25.09.1977.

Prevodi 'Opšta mesta koja se tiču najnovije književnosti' Hansa Magnusa, Književna reč, 6/1977.

Beograd, Srbija - 25.10.1977.

Objavljuje prikaz Skorsa Manuela: 'Zvona za Rankas', Književna reč, 6/1977.

1978

Rijeka, Hrvatska

Objavljuje tekst 'Valter Benjamin. Predavanja za filozofiju revolucije', Dometi, 11/1978.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Agrarne strukture i nerazvijenost u Africi i Latinskoj Americi' Rodolfa Stavenhagena, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Eksterna zavisnost i ekonomska teorija' Celsa Furtadoa, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Naučna logika i kapital' Jindžiha Zelenog, Treći program Radio Beograda, 38.

Beograd, Srbija

Prevodi 'O strukturi i zavisnosti ' Teotonia dos Santosa, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Teleološko objašnjenje i praktično obrazloženje. O 'metodološkoj praznini' u analitičkoj teoriji humanističkih nauka' Manfreda Ridela, Gledišta, 19/1978.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Unutrašnje polarizovanje u tekstu – transnacionalna kapitalistička integracija i nacionalna integracija. Slučaj Latinske Amerike' Osvalda Sunkela, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Zahtevi i strategije firmi, politika režima prema direktnim inostranim investicijama i međunarodna raspodela dohotka' Konstantina Veitososa, Treći program Radio Beograda, 36.

Beograd, Srbija - 10.03.1978.

Objavljuje prikaz knjige 'Leben trotz Geschichte', Lešek Kolakovski, Književna reč, 7/1978.

Beograd, Srbija - 10.03.1978.

Objavljuje tekst 'Defetizam neistorijskog života', Književna reč, 7/96.

Beograd, Srbija - 25.09.1978.

Objavljuje prikaz knjige 'Ekonomija i politika u realno egzistirajućem socijalizmu', Rudolfa Baroa, Književna reč, 7/1978.

1979

Mostar, Čapljina, BIH - 10.09.1979.

Služi vojni rok u Bosni i Hercegovini.

Konstanc, Nemačka - 23.07.1979.

Brani doktorat na temu 'Marksova kritička teorija društva i problemi njenog utemeljenja' na Univerzitetu Konstanc.

Beograd, Srbija - 25.01.1979.

Objavljuje prikaz knjige 'Novi iracionalizam i filozofija' Andre Gluksmana, Književna reč, 8/1979.

1980

Beograd, Srbija

Objavljuje predgovor za knjigu 'Diltajeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja', Prosveta.

Beograd, Srbija

Prevodi s Jelenom Imširović 'Zasnivanje duhovnih nauka', delo Vilhelma Diltaja, Prosveta.

1981

Frankfurt, Nemačka

Dobija stipendiju 'Aleksander von Humbolt' i boravi na Univerzitetu u Frankfurtu.

Ljubljana, Slovenija

Objavljuje tekst 'Iskušavanje rubova smisla: Beleške uz Benjaminovu 'Einbanstrasse' ', Delo, 27/1981.

Ljubljana, Slovenija

Objavljuje tekst 'Napomene uz Kropotkinova pisma', Delo, 27/1981.

Ljubljana, Slovenija

Prevodi 'Razgovor s Lenjinom i dva pisma' Petra Kropotkina, Delo, 27/1981.

1982

Beograd, Srbija

Objavljuje knjigu 'Subjektivnost i nasilje: nastanak sistema idealizma u nemačkoj filozofiji', Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije.

Beograd, Srbija - 10.04.1982.

Prevodi tekst 'Svi smo mi taoci' Adama Mihnjika, Književna reč.

Beograd, Srbija - 10.06.1982.

Objavljuje tekst 'Idejno poreklo političkog totalitarizma. Šta Lenjin navodno duguje Bakunjinu', Književne novine, 34/1892.

Beograd, Srbija - 10.07.1982.

Objavljuje tekst 'Bez iluzija?', Književna reč, 11/1982.

Beograd, Srbija - 10.11.1982.

Objavljuje tekst 'Treba li braniti Rajha od njega samog', Književna reč, 11/1982.

Beograd, Srbija - 14.10.1982.

Objavljuje tekst 'Galerija sofizama: odgovor Nikoli Miloševiću', Književne novine, 34/656.

Beograd, Srbija - 16.09.1982.

Objavljuje tekst 'Revolucionarna organizacija i totalitarna vladavina', Književne novine, 34/654.

Beograd, Srbija - 25.02.1982.

Prevodi 'Umetnost i masovna kultura' Lea Leventala, Književna reč, 11/1982.

Beograd, Srbija - 25.05.1982.

Objavljuje prikaz knjige 'Kritička teorija društva' Jirgena Habermasa, Književna reč, 11/1982.

1983

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige 'Oblikovanje duše – psihografija jednog komunističkog intelektualca' Đerđa Lukača, Treći program Radio Beograda, 59.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Dekonstrukcija marksizma iz njegove samorefleksije. K. Korš i primena 'materijalističkog shvatanja istorije' na marksizam', Theoria, 26/1983.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Kritička teorija kao predmet kritike', Treći program , br. 60(1).

1984

Beograd, Srbija

Napisao pogovor za knjigu Petra Kropotkina Anarhizam i moral pod naslovom 'Petar Kropotkin – nepomućena vera u samoorganizovanje naroda', Prosveta.

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige V. Bons – A. Honet: 'Sozialforschung als Kritik', Treći program Radio Beograda, 60.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Istorija, kriza nauka i svet života u filozofiji kasnog Huserla', Treći program Radio Beograda, 62. Koautor Dunja Melčić.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'O Zurkampovom 'Belom programu' ', Treći program Radio Beograda, 61.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Kriza evropskih nauka i transcendentalna fenomenologija' Edmunda Huserla, Treći program Radio Beograda, 62.

Beograd, Srbija

Prevodi s Jugoslavom Širokim 'Anarhizam i moral', delo Petra Kropotkina, Prosveta.

1985

Beograd, Srbija

Napisao predgovor za prevod knjige 'Zapisi jednog revolucionara: memoari', delo Kropotkina, Mladost.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Kontinuitet kritike liberalizma od Marksa do Frankfurtske škole', Theoria, 28/1985.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Filozofija levog radikalizma', delo Agneš Heler, Mladost.

Beograd, Srbija - 01.07.1985.

Prevodi 'Da li je mogućno društvo mrava? Pismo Maksa Horkhajmera Maidon Horkhajmer. Frankfurt na Majni, hotel Karinton, 20. juni 1948' Maksa Horkhajmera, Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija - 01.07.1985.

Prevodi 'Ima li razloga za radost. Teodor V. Adorno Maksu Horkhajmeru. Los Anđeles, 9. maja 1935.' Teodora Adorna, Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija - 01.07.1985.

Prevodi 'Odbacivanje prošlosti. Kulturološki pamflet' Jirgena Habermasa, Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija - 09.06.1985.

Objavljuje tekst 'Fascinacija hoda po ivici: povodom smrti Karla Šmita', NIN, god. 36, br. 1797.

Beograd, Srbija - 15.09.1985.

Objavljuje tekst 'O sekundarnim autorskim pravima', Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija - 15.11.1985.

Objavljuje tekst 'Gramatika rasplinute subjektivnosti', Književne novine, 36/1985.

Beograd, Srbija - 21.07.1985.

Objavljuje tekst 'Pesnik među ruševinama: Na vest o smrti Hajnriha Bela', NIN, 36/1985.

1986

Beograd, Srbija

Objavljuje prikaz knjige 'Prirodni oblik i lik' Miodraga Pavlovića, Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Marksizam i liberalizam – predlog za polemiku', Theoria, 29/1986.

Beograd, Srbija - 01.05.1986.

Objavljuje tekst 'Jugoslavija je sveća koja gori sa oba kraja', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija - 01.06.1986.

Objavljuje tekst 'Država je važna stvar', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija - 01.06.1986.

Zapošljava se u Centru za filozofiju i društvenu teoriju.

Beograd, Srbija - 01.07.1986.

Objavljuje tekst 'O izvornosti oblika', Književne novine, god. 37, br. 713/714.

Beograd, Srbija - 01.09.1986.

Objavljuje tekst 'Kvadratura jugoslovenskog kruga', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija - 01.11.1986.

Objavljuje tekst 'Socijalizam i struktura socijalnog delovanja', Književne novine, 32/1986.

Beograd, Srbija - 15.06.1986.

Objavljuje tekst 'Kriza političke integracije i fenomen refeudalizovanja', Književne novine, 32/1986.

1987

Beč, Austrija

Boravi u Beču gde na Institutu društvenih nauka radi kao istraživač-saradnik. Za to vreme piše i prevodi, objavljuje i u Jugoslaviji.

Beograd, Srbija

Objavljuje knjigu 'Jesen dijalektike: K. Marks i utemeljenje kritičke teorije društva', Mladost.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Ignacio de Loyola – duhovni vitez borbene crkve', Mladost. (Predgovor u knjizi 'Načela jezuita' Injasia de Lojole)

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Osnovna prava i ustavno-pravna država', Theoria, 30/1987.

Ljubljana, Slovenija

Objavljuje tekst 'Socijalizam i građansko društvo', Družboslovne razprave, 4/1987.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Zajednica, priroda, građanski rat – Hobbes i Marx', Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

Beograd, Srbija - 01.01.1987.

Objavljuje tekst 'Teze o društvu i državi u socijalizmu', Književne novine, 33/1987.

Beograd, Srbija - 01.04.1987.

Objavljuje tekst 'Ko je suveren u Jugoslaviji', Književne novine 33/1987.

Beograd, Srbija - 01.04.1987.

Objavljuje tekst 'Ko je čuvar ustava?', Književne novine, 39/1988.

Beograd, Srbija - 01.06.1987.

Objavljuje tekst 'Tri varijante 'otvorene opcije' ', Književne novine, 38/1987.

Beograd, Srbija - 12.07.1987.

Objavljuje tekst 'Proizvodnja mitova', NIN.

Beograd, Srbija - 15.03.1987.

Objavljuje prikaz 'Ishodište nacionalizma. Nad knjigom Ljubomira Tadića, Da li je nacionalizam naša sudbina?', Književne novine, 33/1985.

Beograd, Srbija - 15.05.1987.

Objavljuje tekst 'Ustav i 'nacionalno pitanje' ', Književne novine, 38/1987.

Beograd, Srbija - 15.09.1987.

Objavljuje tekst 'Tradicija i identitet', Književne novine, 38/1987.

Beograd, Srbija - 15.10.1987.

Objavljuje tekst 'Demokratija kao primena ili kao uspostavljena datost', Književne novine, 28/1987.

Beograd, Srbija - 15.11.1987.

Objavljuje tekst 'Teškoće sa identitetom', Književne novine, 38/1987.

1988

Novi Sad, Srbija

Objavljuje knjigu 'Jugoslavija kao nedovršena država', Književna zajednica Novog Sada.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Društvena kriza ili društvena patologija? Okamenjena evidencija krize', Gledišta, 29/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'In memoriam. Milan Kovačević (1938–1988)', Theoria, 31/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Koje istine o prirodi našeg političkog sistema otkrivaju protestni skupovi Srba i Crnogoraca', Borba, 67/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Pozorište, angažman, revolucija i Brehtovo pozorište revolucije', Ideje, 18/1988.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Praxis – marksizam u njegovoj epohi', Theoria, 31/1981.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Socijalizam' Maksa Vebera, Filip Višnjić.

Beograd, Srbija

Prevodi delo 'Politika kao izazov' Maksa Vebera, Filip Višnjić.

Beograd, Srbija

Sa grupom autora prevodi delo 'Kritika kolektivizma: liberalna misao o socijalizmu', Filip Višnjić.

Beograd, Srbija

Ženi se Ružicom Pavlović.

Beograd, Srbija - 08.11.1988.

Objavljuje tekst 'Kad pomislim na Jugoslaviju', Borba.

Beograd, Srbija - 10.06.1988.

Objavljuje tekst 'Parlament i reprezentacija', Književna reč, 323.

Beograd, Srbija - 10.07.1988.

Objavljuje tekst 'Gde je naša ustavotvorna moć?', Književna reč, 325

1989

Novi Sad, Srbija

Izabran za vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Beograd, Srbija

Objavljen tekst 'Politički pluralizam u sistemu socijalnog samoupravljanja', Samoupravljanje, 17/1989. (Učešće Zorana Đinđića u naučnopolitičkoj raspravi.)

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Hajdegerova kritika antropocentrizma', Gledišta, 30/1989.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Još smo veoma daleko od pravnog pluralizma', Samoupravljanje, 17/1989.

Beograd, Srbija

Prevodi 'O teoriji istine u logičkom pozitivizmu (1935)' Karla Gustava Hempela, Theoria, 32/1989.

Beograd, Srbija

Prevodi 'Zaborav bića ili moralno-filozofska naivnost. Hajdegerova interpretacija Kantove praktične filozofije' Danijela Dalstorma, Theoria, 32/1989.

Beograd, Srbija - 01.03.1989.

Objavljuje tekst 'Borba za simbole', Književne novine, 41/1989.

Beograd, Srbija - 01.03.1989.

Objavljuje tekst 'Jugoslavija na jugoistoku', Književne novine, 41/1989.

Novi Sad, Srbija - 10.11.1989.

Objavljuje tekst 'Čekajući pravi sukob', Stav, 43.

Beograd, Srbija - 11.12.1989.

Učestvuje na sastanku Inicijativnog odbora za osnivanje Demokratske stranke i priprema 'Pismo o namerama', programski proglas o osnivanju Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 15.02.1989.

Objavljuje tekst 'Ko je konzervativan u Jugoslaviji?', Književne novine, 41/1989.

Beograd, Srbija - 15.03.1989.

Objavljuje tekst 'Jugoslavija između Ljubljane i Prištine', Književne novine, 41/1989.

Novi Sad, Srbija - 15.12.1989.

Objavljuje tekst 'Vlast, pluralizam i opozicija', Stav, 45.

Novi Sad, Srbija - 24.11.1989.

Objavljuje tekst 'Srbija šta je to?', Stav.

Novi Sad, Srbija - 29.09.1989.

Objavljuje tekst 'Paradoksi spojenih sudova', Stav, 40.

Novi Sad, Srbija - 29.12.1989.

Objavljuje tekst 'Misterija slovenačko-srpske simetrije', Stav, 45.

1990

Novi Sad, Srbija - 11.01.1990.

Objavljuje tekst 'Pobeda aparata', Stav, 80.

Novi Sad, Srbija - 26.01.1990.

Objavljuje tekst 'Pledoaje za petu Jugoslaviju', Stav, 48.

1990

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Funkcionalnost diktature', Sociologija, 32/1990.

Novi Sad, Srbija

Objavljuje tekst 'Sistem i moć. Harizma protiv harizme', Stav, 633.

Beograd, Srbija - 01.05.1990.

Objavljuje tekst 'Naivna formula razvoda', Borba.

Beograd, Srbija - 01.09.1990.

Objavljuje tekst 'Naši narodi i njihova suverenost', Borba.

Valjevo, Srbija - 02.06.1990.

Govori povodom osnivanja OO Demokratske stranke u Valjevu.

Beograd, Srbija - 03.02.1990.

Učestvuje u osnivačkoj skupštini Demokratske stranke, potpisuje akt o osnivanju i učestvuje u pisanju programskih dokumenata.

Beograd, Srbija - 04.05.1990.

Objavljuje tekst 'Nije partijski zadatak', Borba.

Novi Sad, Srbija - 05.10.1990.

Objavljuje tekst 'Harizma protiv harizme', Stav, 63.

Beograd, Srbija - 05.10.1990.

Objavljuje tekst 'Srbija ni na Istoku ni na Zapadu', Duga.

Novi Sad, Srbija - 06.04.1990.

Objavljuje tekst 'Partizani pluralizma: oni su se i za ovo borili', Stav, 53.

Beograd, Srbija - 06.09.1990.

Objavljena polemika o određivanju prema nacionalnom pitanju u listu 'Demokratija'. U tekstu 'Šta je to srpski nacionalni interes' Đinđić tvrdi da u slučaju raspada Jugoslavije Srbi ne bi trebalo da otvaraju problem postojećih 'republičkih međa.'

Beograd, Srbija - 07.11.1990.

Održana izborna konvencija Demokratske stranke i emitovani prvi predizborni spotovi.

Novi Sad, Srbija - 08.06.1990.

Objavljuje tekst 'Voajeri, legalisti, patriote', Stav, 57.

Novi Sad, Srbija - 09.02.1990.

Objavljuje tekst 'Diskretni šarm neoliberalizma', Stav, 49.

Novi Sad, Srbija - 09.03.1990.

Objavljuje tekst 'Sjedinjene jugoslovenske države', Stav, 51.

Novi Sad, Srbija - 14.05.1990.

Objavljuje tekst 'Oni pomeraju brda', Stav.

Kragujevac, Srbija - 16.12.1990.

Govori na mitingu udružene opozicije u Kragujevcu.

Novi Sad, Srbija - 21.09.1990.

Objavljuje tekst 'Stara i nova opozicija. Kome odgovara mrak?', Stav, 62.

Novi Sad, Srbija - 22.06.1990.

Objavljuje tekst 'Politika kao sudbina', Stav, 58.

Novi Sad, Srbija - 23.02.1990.

Objavljuje tekst 'Ustav za Jugoslaviju?', Stav, 50.

Novi Sad, Srbija - 23.03.1990.

Objavljuje tekst 'Lančana reakcija', Stav, 52.

Novi Sad, Srbija - 25.05.1990.

Objavljuje tekst 'Uvredljiva arogancija vlasti', Stav.

Beograd, Srbija - 25.12.1990.

Objavljeni rezultati prvih višestranačkih izbora u Srbiji. Zoran Đinđić izabran za poslanika u Skupštini Srbije u izbornoj jedinici Vračar II.

Novi Sad, Srbija - 27.06.1990.

Objavljuje tekst 'Nacionalni program srpskih komunista. Odsustvo identiteta i defetizam', Stav, 71.

Beograd, Srbija - 27.10.1990.

Objavljuje tekst 'Srpski izazov – srpski odgovor', Borba.

Beograd, Srbija - 29.09.1990.

Izabran za predsednika Izvršnog odbora Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 29.09.1990.

Objavljuje tekst 'Ironija nejasne ideje', Borba.

Beograd, Srbija - 29.11.1990.

Objavljuje tekst 'Kuda ide Jugoslavija – nemušti život sa samim sobom', Borba.

Beograd, Srbija - 30.05.1990.

Dobija ćerku Jovanu.

1991

Novi Sad, Srbija

Objavljuje tekst 'Iz opozicionog ugla. Pobeda aparata', Stav, 69.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Komunizam van zakona', NIN.

Podgorica, Crna Gora

Objavljuje tekst 'Kritika utopijskog uma', Ovdje – list za umetnost, kulturu, nauku i društvena pitanja.

Podgorica, Crna Gora

Prevodi 'Kritika i kriza' Rajnharta Kozeleka, Ovdje – list za umetnost, kulturu, nauku i društvena pitanja, 22/1991.

G.Milanovac, Srbija

Prevodi 'Kriza evropskih nauka i transcendentalna fenomenologija', delo Edmunda Huserla, Dečje novine. Koautor Dunja Melčić. Objavljuje i pogovor za knjigu.

Novi Sad, Srbija - 01.02.1991.

Objavljuje tekst 'U bezvazdušnom prostoru', Stav, 70.

Beograd, Srbija - 01.12.1991.

Govori na konferenciji za novinare Demokratske stranke, gde poručuje da 'dolazak plavih šlemova nije trijumf. To je dobro za mir, ali je poraz za političare. Sledeći korak bi mogao biti vojna intervencija i zato je ovo neopravdan osećaj olakšanja'.

Beograd, Srbija - 03.03.1991.

Upućuje javnu zahvalnost članovima koji su napustili Demokratsku stranku.

Beograd, Srbija - 09.03.1991.

Održane masovne antiratne demonstracije u Beogradu.

Beograd, Srbija - 09.09.1991.

Poziva na bojkot beogradskog TV dnevnika.

Beč, Austrija - 09.10.1991.

Učestvuje na zasedanju Odbora za ljudska prava Socijalističke internacionale.

Beograd, Srbija - 10.03.1991.

Počele studentske demonstracije. Zoran Đinđić pregovarao s policijom da pusti studente koji su zaustavljeni kod Brankovog mosta.

Beograd, Srbija - 11.02.1991.

Govori na zasedanju Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 11.03.1991.

Govori na sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 12.03.1991.

Učestvuje u višednevnim protestima kod Terazijske česme.

Novi Sad, Srbija - 15.02.1991.

Objavljuje tekst 'Šta hoće JNA?', Stav, 71.

Beograd, Srbija - 15.03.1991.

Govori na skupu organizovanom povodom završetka studentskih demonstracija.

Novi Sad, Srbija - 15.11.1991.

Objavljuje tekst 'Lestvica našeg propadanja', Stav, 88.

Beograd, Srbija - 21.06.1991.

Govori povodom objavljivanja Deklaracije o Jugoslaviji.

Beograd, Srbija - 23.12.1991.

Govori na šestoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 26.06.1991.

Govori na četvrtoj sednici vanrednog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 26.09.1991.

Govori na drugom vanrednom zasedanju Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 28.03.1991.

Demokratska stranka odbila izveštaj Anketnog odbora o martovskim demonstracijama. Zoran Đinđić obaveštava medije da je čitav događaj jednostrano prikazan.

Beograd, Srbija - 29.03.1991.

Govori na četvrtoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 30.10.1991.

Učestvuje u televizijskom duelu s Vojislavom Šešeljem.

1992

Nikšić, Crna Gora

Objavljen tekst u zborniku 'Komunikacija kao jugoslovenski i filozofski problem', Luča, 9/1992. (Učešće Zorana Đinđića u diskusiji na datu temu – Budva 17.01.1990.)

Beograd, Srbija - 06.06.1992.

Objavljena 'Platforma za sprečavanje građanskog rata' Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 09.02.1992.

Učestvuje na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke, na kojoj je objavljen proglas o smeni Miloševića.

Beograd, Srbija - 09.03.1992.

Objavljuje tekst 'Građansko društvo kao životinjsko carstvo', NIN, 42/1992.

Novi Sad, Srbija - 10.01.1992.

Objavljuje tekst 'Vreme neizvesnosti. Prosjačka elegija.', Stav, 91.

Beograd, Srbija - 10.11.1992.

Učestvuje na sastanku saveznog premijera Milana Panića s predstavnicima opozicionih stranaka.

Beograd, Srbija - 11.12.1992.

Objavljuje tekst 'S verom u otrežnjenje', NIN, 2188.

Beograd, Srbija - 12.08.1992.

Sastaje se s pomoćnikom ministra inostranih poslova Velike Britanije Daglasom Hogom, s kojim razgovara o putevima mirnog rešenja sukoba u BiH.

Nemačka - 18.03.1992.

Na poziv dr Hansa Stehena, predsednika Odbora za spoljnu politiku Bundestaga, boravi u dvodnevnoj poseti Nemačkoj. Sastao se s Hansom Ditrihom Genšerom, saveznim ministrom spoljnih poslova, i obišao fondacije Fridrih Nojman i Fridrih Ebert.

Srbija - 20.12.1992.

Održani vanredni parlamentarni i predsednički izbori. Zoran Đinđić kandidat za poslanika Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 21.03.1992.

Objavljuje tekst 'Greška bez popravke', Borba.

Beograd, Srbija - 23.04.1992.

Govori na trećoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Novi Sad, Srbija - 24.01.1992.

Objavljuje tekst 'Šta čeka Srbiju. Od previše do premalo', Stav, 92.

SRJ - 24.10.1992.

Raspisani prvi višestranački izbori u SRJ, Dragoljub Mićunović i Zoran Đinđić prvi na listi za Beograd.

Beograd, Srbija - 25.01.1992.

Objavljuje tekst 'Zabuna sa začelja', Borba.

Beograd, Srbija - 25.12.1992.

Izabran za poslanika u Skupštini Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 27.02.1992.

Govori na prvom vanrednom zasedanju Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 28.09.1992.

Govori na trećem vanrednom zasedanju Skupštine Republike Srbije.

1993

Kruševac, Srbija

Objavljuje tekst 'Hajdegerova figura četvorstva u kontekstu problema centrizma', Filozofski godišnjak, 6.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Kraj forsiranog primata', Demokratija.

Srbija - 01.10.1993.

Posetio opštinu Paraćin, govori na tribini, a potom obilazi selo Busilovac.

Srbija - 01.12.1993.

Posetio opštine Paraćin, Ćupriju, Jagodinu i Rekovac.

Beograd, Srbija - 02.07.1993.

Objavljuje tekst 'Čekajući narod', NIN, 43/1993.

Srbija - 04.11.1993.

Posetio Novi Sad i Zrenjanin.

Vojvodina - 05.12.1993.

Posetio Sombor, Srbobran, Temerin, Vrbas i Bečej.

Beograd, Srbija - 07.11.1993.

Govori na tribini Tanjuga, gde ističe da 'SPS jedino što hoće, to je da očuva vlast po svaku cenu'.

Srbija - 07.12.1993.

Posetio opštine Kladovo i Negotin.

Beograd, Srbija - 08.06.1993.

Prilikom posete hirurškom odeljenju Urgentnog centra u Beogradu poklanja hirurški konac, skalpele i drugi deficitarni medicinski materijal.

Srbija - 09.09.1993.

Obilazi opštine Topolu i Kragujevac gde razgovara s građanima i privrednicima.

Srbija - 09.12.1993.

Posetio Kruševac, Vrnjačku Banju i Kraljevo.

Beograd, Srbija - 10.02.1993.

Govori na prvom zasedanju Skupštine Republike Srbije.

Skoplje, Makedonija - 10.08.1993.

Posećuje BRJ Makedoniju gde se sastaje s predsednikom Vlade Makedonije Brankom Crvenkovskim i ministrom privrede Petrušom Stefanovim.

Srbija - 11.12.1993.

Obišao deset opština u Vojvodini gde je razgovarao s građanima.

Beograd, Srbija - 12.10.1993.

Govori na prvoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Niš, Srbija - 12.12.1993.

Govori na mitingu u Nišu. Isti dan posećuje Smederevo i Smederevsku Palanku.

Beograd, Srbija - 13.03.1993.

Izabran za člana Političkog saveta Demokratske stranke i ponovo izabran na funkciju predsednika Izvršnog odbora Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 13.07.1993.

Dobija sina Luku.

Srbija - 13.12.1993.

Boravi u poseti Topoli i Kragujevacu.

Srbija - 14.12.1993.

Prisustvuje predizbornim skupovima u Kikindi i Zrenjaninu.

Beograd, Srbija - 14.12.1993.

Učestvuje na predizbornoj konvenciji Demokratske stranke u Domu sindikata u Beogradu.

Srbija - 15.10.1993.

Obilazi opštinu Užice i tom prilikom se sastaje s rukovodstvom opštine, privrednicima i građanima.

Srbija - 15.12.1993.

Održao predizborne skupove u Leskovcu, Prištini i Pirotu.

Beograd, Srbija - 16.10.1993.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Srbija - 16.10.1993.

Obilazi opštinu Gornji Milanovac i sastaje se s rukovodstvom opštine, privrednicima i građanima.

Beograd, Srbija - 17.06.1993.

Govori na prvoj sednici drugog vanrednog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Makedonija, Bugarska - 17.08.1993.

Boravi u radnoj poseti Bugarskoj i Makedoniji.

Beograd, Srbija - 18.03.1993.

Govori na drugoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 19.11.1993.

Razgovarao s ambasadorom Ruske Federacije u SRJ o humanitarnoj situaciji u zemlji i mogućnostima za ukidanje sankcija.

Srbija - 19.12.1993.

Demokratska stranka izlazi na izbore na čelu sa Zoranom Đinđićem.

Srbija - 20.11.1993.

Posetio Leskovac, Vranje i Predejane.

Srbija - 22.09.1993.

Posetio opštinu Čačak i tom prilikom obilazi fabriku opruga i razgovara s rukovodstvom i radnicima, kao i s lokalnim vlastima.

Srbija - 23.11.1993.

Lansirana kampanja Demokratske stranke pod sloganom 'Pošteno – Đinđić, Demokratska'. Tokom kampanje Zoran Đinđić posetio oko sto mesta u Srbiji.

Srbija - 23.11.1993.

Posetio Kuršumliju, Prištinu, Obilić, Prizren, Peć i Dečane.

Srbija - 25.11.1993.

Posetio nekoliko opština u Užicu.

Beograd, Srbija - 26.10.1993.

Obilazi opštine Loznica i Mali Zvornik gde održava tribine.

Beograd, Srbija - 27.08.1993.

Govori na prvoj sednici četvrtog vanrednog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Srbija - 27.11.1993.

Posetio Novu Varoš, Čajetinu i Bajinu Baštu.

Beograd, Srbija - 28.02.1993.

Govori na godišnjoj skupštini Demokratske stranke. U svom govoru kao najznačajnije aktivnosti stranke ubraja borbu za višestranačke izbore, organizovanje peticije za smenu Miloševića i donošenje značajnih dokumenata za rešavanje jugoslovenske krize.

- 28.04.1993.

Govori na šestoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Srbija - 28.11.1993.

Posetio Čačak i Gornji Milanovac.

Srbija - 30.10.1993.

Izabran za nosioca liste Demokratske stranke na predstojećim izborima.

Srbija - 30.11.1993.

Posetio Valjevo, Ljig i Guču.

Beograd, Srbija - 30.12.1993.

Razgovarao s parlamentarnom delegacijom Francuske.

1994

Kruševac, Srbija

Objavljuje tekst 'Demokratske tradicije i savremenost', zbornik Filozofsko-književne škole u Kruševcu.

Beograd, Srbija - 01.03.1994.

Govori na prvoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine SRJ.

Beograd, Srbija - 01.03.1994.

Govori na tribini DS na Zvezdari.

Beograd, Srbija - 01.09.1994.

Sastaje se s Jegorom Gajdarom, liderom Demokratskog izbora Rusije, jedne od najjačih stranaka u Rusiji.

Rusija - 03.04.1994.

Predvodi delegaciju Demokratske stranke prilikom višednevne radne posete Rusiji.

Kladovo, Srbija - 03.07.1994.

Boravi u Kladovu gde obilazi okolna sela i razgovara s meštanima sela Donji Brestovac.

Beograd, Srbija - 05.07.1994.

Sastaje se s patrijarhom srpskim, gospodinom Pavlom, s kojim razgovara o mogućnostima postizanja mira u BiH.

Podgorica, Crna Gora - 06.02.1994.

Posetio Podgoricu.

Bela Crkva, Srbija - 07.03.1994.

Posetio Belu Crkvu gde se susreo s privrednicima.

Beograd, Srbija - 08.01.1994.

Objavljeni konačni rezultati izbora za Narodnu skupštinu, na kojima je DS osvojila 11,6 glasova i ukupno 29 poslanika. Zoran Đinđić je izabran za poslanika.

Beograd, Srbija - 08.06.1994.

Objavljuje tekst 'I ova Jugoslavija je mrtva država', Telegraf, 2/1994.

Srbija - 09.01.1994.

Na Glavnom odboru Demokratske stranke utvrđena lista za poslanike. Zoran Đinđić na listi za Beograd.

Srbija - 11.03.1994.

Posetio Inđiju, Nove Karlovce i Pećince gde se susreo s privrednicima i građanima.

Beograd, Srbija - 13.01.1994.

Posetio Rašku gde je razgovarao s privrednicima i građanima.

Vranje, Srbija - 13.02.1994.

Govori na tribini u Vranju na temu 'Srbija posle izbora'.

Beograd, Srbija - 13.04.1994.

Uputio predsedniku Veća republika Savezne skupštine predlog Rezolucije o zaustavljanju agresije i obnavljanju mirovnih pregovora u BiH.

Beograd, Srbija - 15.03.1994.

Govori na prvoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 15.04.1994.

Govori na drugoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine SRJ.

Vrnjačka banja, Srbija - 16.01.1994.

Posetio Vrnjačku Banju i okolna sela.

Srbija - 16.05.1994.

Obišao Pančevo i Kovačicu gde je posetio nekoliko preduzeća.

Beograd, Srbija - 16.11.1994.

Govori na prvoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Srbija - 17.06.1994.

Posetio Kolubarski okrug na poziv seljaka ovog kraja.

Srbija - 17.10.1994.

Posetio nekoliko opština u Srbiji.

Beograd, Srbija - 18.05.1994.

Govori na trećoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine SRJ.

Makedonija - 18.12.1994.

Boravi u radnoj poseti Makedoniji.

Moskva, Rusija - 19.12.1994.

Boravi u radnoj poseti Moskvi gde razgovara s predstavnicima ruske administracije i liderom najveće opozicione stranke.

Srbija - 20.05.1994.

Obišao sela Brestovac, Rudna Glava i Krivelj gde je razgovarao sa seljacima.

Apatin,Srbija - 21.02.1994.

Govori na tribini u Apatinu.

Kragujevac, Srbija - 22.01.1994.

Posetio Kragujevac gde je govorio na tribini.

Čačak, Srbija - 22.02.1994.

Učestvuje na tribini u Čačku na temu 'Kako dalje?'.

Italija - 22.06.1994.

Boravi u radnoj poseti Italiji gde se sastaje s premijerom Silvijom Berluskonijem.

Beograd - 23.04.1994.

Posetio Niški i Toplički okrug.

Beograd, Srbija - 23.06.1994.

Govori na tribini u OO DS Savski venac.

Beograd, Srbija - 24.02.1994.

Govori na prvoj sednici vanrednog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 24.05.1994.

Govori na trećoj sednici prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Novi Sad, Srbija - 24.06.1994.

Posetio Novi Sad gde je obišao Ratarski institut, Privrednu komoru Vojvodine, Dečje selo i Rektorat.

Beograd, Srbija - 25.05.1994.

Zajedno sa celokupnim poslaničkim klubom DS dao krv u Republičkom zavodu za transfuziju krvi.

Beograd, Srbija - 26.06.1994.

Govori na vanrednoj skupštini DS. Tom prilikom ističe: 'Demokratska stranka pronašla je svoju brzinu i sada čini značajan korak na putu ka pobedi, ne pobedi stranke, već pobedi njenog političkog koncepta'.

Atina, Grčka - 26.09.1994.

Boravi u radnoj poseti Atini na poziv stranke Nea Demokratia. Sastaje se s visokim zvaničnicima.

Beograd, Srbija - 26.12.1994.

Govori na šestoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije.

Beograd, Srbija - 27.06.1994.

Govori na prvoj i drugoj sednici prvog vanrednog zasedanja Skuštine Republike Srbije.

Švajcarska - 27.11.1994.

Boravi u radnoj poseti Švajcarskoj na poziv Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske, gde razgovara s velikim brojem zvaničnika i predstavnicima dijaspore.

Srbija - 29.01.1994.

Izabran za predsednika Demokratske stranke na vanrednoj skupštini stranke.

Banat. - 31.05.1994.

Obišao više mesta u Banatu gde je posetio niz preduzeća i sela i održao nekoliko javnih skupova.

1995

Srbija

Na Glavnom odboru Demokratske stranke usvojen Program za izlazak iz krize.

Srbija

S rukovodstvom Demokratske stranke obilazi 112 opština u Srbiji.

Beograd, Srbija - 03.02.1995.

Govori na proslavi pete godišnjice Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 04.08.1995.

Objavljuje tekst 'Promene sad', NIN, 45/1995.

Pale, RS - 05.04.1995.

Sastaje se s rukovodstvom Republike Srpske i tokom posete predlaže da Republika Srpska pokrene mirovnu inicijativu.

Beograd, Srbija - 08.02.1995.

Razgovara s otpravnikom poslova ambasade Velike Britanije Ajvorom Robertsom i zamenikom direktora Odeljenja za istočni Jadran u Ministarstvu inostranih poslova Entonijem Smitom.

Beograd, Srbija - 10.06.1995.

Objavljen tekst 'Demokratija: utopija ili bliska budućnost? Šta nas čeka u eventualnom miru?', Naša borba, 73/1995.

Beograd, Srbija - 10.11.1995.

Govori na konferenciji za novinare Demokratske stranke, na kojoj je osudio počinioce ratnih zločina.

Beograd, Srbija - 11.05.1995.

Govori na nastavku prve sednice prvog redovnog zasedanja Skupštine Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 11.10.1995.

Objavljuje tekst 'O Srbiji, u Srbiji i Evropi, posle rata', Telegraf, 3/1995.

Beograd, Srbija - 13.09.1995.

Govori na okruglom stolu o privatizaciji, koji je organizovala Demokratske stranka.

Beograd, Srbija - 15.04.1995.

Na Skupštini Demokratske stranke ponovo izabran za predsednika.

Beograd, Srbija - 16.02.1995.

Sastaje se s otpravnikom poslova Belgije.

Nemačka - 27.04.1995.

Boravi u radnoj poseti Nemačkoj gde posećuje brojne institucije i razgovara s predstavnicima dijaspore.

1996

Novi Sad, Srbija

Objavio knjigu 'Srbija ni na Istoku, ni na Zapadu', Cepelin.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Demokratija i autoritarni sistem', Filozofija i društvo, IX-X.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Srbiji su potrebne promene. Srbija i Evropa.', Evropa, glasilo EP u Srbiji, 2/1996.

Beograd, Srbija - 01.04.1996.

Objavljuje tekst 'Nedemokratska vlast – klica potresa. Bosna između demokratije, diktature i raspada', Naša borba, 74/1996.

Niš, Srbija - 01.12.1996.

Govori na mitingu koalicije 'Zajedno' u Nišu.

Kragujevac, Srbija - 02.03.1996.

Govori na mitingu opozicije u Kragujevcu.

Beograd, Srbija - 02.07.1996.

Počeo glavni pretres na suđenju Zoranu Đinđiću na osnovu optužbe da je 'povredio ugled Republike Srbije'.

Beograd, Srbija - 02.09.1996.

U ime Demokratske stranke potpisuje sporazum o koaliciji 'Zajedno'.

Beograd, Srbija - 02.10.1996.

U ime Demokratske stranke potpisuje Sporazum o zajedničkom nastupu na izborima koalicije 'Zajedno'.

Beograd, Srbija - 03.04.1996.

Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo zahtev za proširenje optužnice protiv Zorana Đinđića zbog oglasa koji je DS objavila u listu 'Nedeljni telegraf', a u kojem je premijer Vlade Srbije Mirko Marjanović optužen za zloupotrebe prilikom izvoza žita.

Srbija - 03.11.1996.

Održani savezni i lokalni izbori na kojima je Demokratska stranka nastupila u okviru koalicije 'Zajedno'.

Beograd, Srbija - 05.08.1996.

Objavljuje tekst 'Sve propada osim despotije. U očekivanju jogurt kontrarevolucije', Naša borba, 74/1996.

Brisel, Belgija - 08.10.1996.

Na poziv Evropskog parlamenta predstavnici koalicije 'Zajedno' posetili ovu instituciju.

Beograd, Srbija - 09.03.1996.

Održan veliki miting opozicije pod nazivom 'Za promene'.

Srbija - 09.11.1996.

Govori na skupovima građana u Nišu, Čačku i Kragujevcu.

Budimpešta, Mađarska - 12.06.1996.

Boravi u radnoj poseti Budimpešti gde se sastaje s predstavnicima Saveza slobodnih demokrata, predstavnicima srpske nacionalne manjine i posećuje brojne institucije.

Beograd, Srbija - 12.12.1996.

S liderima koalicije 'Zajedno' sastaje se sa šefom italijanske diplomatije Lambertom Dinijem i tom prilikom se razgovaralo o mogućnostima za prevazilaženje izborne krize.

Beograd, Srbija - 14.05.1996.

Govori na prvoj sednici prvog redovnog zasedanja Savezne Skupštine.

Srbija - 17.11.1996.

Održan drugi krug lokalnih izbora.

Beograd, Srbija - 18.11.1996.

Govori na mitingu koalicije 'Zajedno' zbog nepriznavanja izborne volje građana.

Srbija - 19.10.1996.

Boravi u Prištini i Uroševcu gde govori na mitinzima.

Beograd, Srbija - 20.09.1996.

Veće sudija Okružnog suda u Beogradu izreklo uslovnu kaznu od 4 meseca do dve godine Zoranu Đinđiću zbog klevete Mirka Marjanovića.

Beograd, Srbija - 20.11.1996.

Počeli masovni protesti u Beogradu zbog poništavanja izborne volje građana. Protesti su trajali 88 dana.

- 20.11.1996.

S liderima koalicije 'Zajedno' upućuje pismo Miloševiću u kojem se traži poštovanje izborne volje.

Beograd, Srbija - 21.12.1996.

S liderima koalicije 'Zajedno' sastao se s predstavnicima OEBS-a, koji su boravili u Beogradu zbog nepriznavanja izborne volje građana.

Strazbur, Francuska - 24.01.1996.

Delegacija Demokratske stranke, predvođena Zoranom Đinđićem, posetila Savet Evrope. To je bila prva poseta jedne političke organizacije iz SRJ Savetu Evrope.

Beograd, Srbija - 27.12.1996.

Govori na mitingu opozicije nakon objavljivanja izveštaja OEBS-a, gde je potvrđena izborna pobeda koalicije 'Zajedno' u 23 opštine.

Srbija - 28.04.1996.

Govori na tribinama DS u Čuguru i Žablju.

Beograd, Srbija - 31.10.1996.

Govori na Mitingu Koalicije 'Zajedno' u Beogradu.

Beograd, Srbija - 31.12.1996.

Lideri koalicije 'Zajedno' obratili su se građanima na dočeku Nove godine u Beogradu gde je prisustvovalo 300.000 ljudi.

1997

Beograd, Srbija - 02.02.1997.

Učestvuje na velikom mitingu opozicije tokom koje se dogodila jedna od najbrutalnijih intervencija policije u toku višemesečnih protesta.

Beograd, Srbija - 03.02.1997.

Govori na proslavi Demokratske stranke. Đinđić u okviru svog govora obaveštava prisutne da je Služba državne bezbednosti u toku dana upala u prostorije lista Demokratija.

Pariz, Francuska - 06.02.1997.

S liderima koalicije 'Zajedno' sastaje se s ministrom inostranih poslova Francuske.

Beograd, Srbija - 15.02.1997.

Govori na poslednjem mitingu koalicije 'Zajedno'.

Bon, Nemačka - 19.01.1997.

Sastao se u Bonu sa šefom nemačke diplomatije Klausom Kinkelom, koji se založio za priznavanje izbornih rezultata u Srbiji.

Beograd, Srbija - 19.02.1997.

U ime Demokratske stranke potpisuje Sporazum koalicije 'Zajedno' o zajedničkom nastupu na predsedničkim i parlamentarnim izborima.

Beograd, Srbija - 27.01.1997.

Sastao se sa zamenikom ministra inostranih poslova Rusije Igorom Ivanovim.

Beč, Austrija - 29.01.1997.

Boravi u radnoj poseti Beču gde razgovara s ministrom inostranih poslova i velikim brojem predstavnika stranaka.

1997

Beograd, Srbija - 01.03.1997.

Održao sastanak s Organizacionim odborom Evropskog prvenstva u hokeju.

Vašington, SAD - 01.04.1997.

Zajedno s liderima koalicije 'Zajedno' boravi u Vašingtonu. Tokom posete insistira da se odmrzne novac u američkim bankama koji je bio namenjen Beogradu.

Beograd, Srbija - 01.07.1997.

Obezbeđeno 1000 obroka za narodne kuhinje.

Beograd, Srbija - 01.07.1997.

Priredio prijem za dobitnike Vukovih diploma.

Beograd, Srbija - 02.03.1997.

Razgovarao sa zvaničnom delegacijom grada Budimpešte koju je predvodio gradonačelnik Gabor Demski.

Beograd, Srbija - 02.06.1997.

Obeleženo 100 dana rada nove gradske vlasti.

Beograd, Srbija - 02.06.1997.

Otvorio 10. afro festival u Muzeju afričke umetnosti.

Beograd, Srbija - 02.06.1997.

Sastao se s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, gospodinom Pavlom.

Beograd, Srbija - 03.03.1997.

Održao sastanak s kolegijumom direktora javnih komunalnih preduzeća.

Beograd, Srbija - 03.03.1997.

U okviru posete Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd vozio se gradskim prevozom.

Beograd, Srbija - 04.06.1997.

Priredio prijem povodom slave Skupštine grada.

Beograd, Srbija - 04.06.1997.

S predstavnicima opozicije potpisao sporazum o minimalnim uslovima opozicije za izlazak na izbore.

Moskva, Rusija - 04.09.1997.

Prisustvovao obeležavanju 800 godina postojanja glavnog grada Rusije.

Barselona,Španija - 05.07.1997.

Otputovao u Barselonu na finalnu utakmicu EP u košarci. Tokom posete sastao se s gradonačelnikom Barselone.

Beograd, Srbija - 06.03.1997.

Održao sastanak s radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća na Novom Beogradu.

Beograd, Srbija - 06.04.1997.

Na inicijativu Zorana Đinđića počela velika akcija prolećnog čišćenja Beograda.

Beograd, Srbija - 07.03.1997.

Održana prva konferencija za novinare i gradonačelnika Zorana Đinđića, koje će se od tada održavati svakog ponedeljka.

Beograd, Srbija - 07.03.1997.

Posetio pozorište 'Atelje 212'.

Beograd, Srbija - 07.03.1997.

Priredio prijem povodom Evropskog prvenstva u hokeju na ledu.

Beograd, Srbija - 07.04.1997.

Razgovarao s delegacijom grada Stokholma i predstavnicima velikih švedskih firmi. Tom prilikom potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji između grada Beograda i švedskih kompanija 'Swedish Water Development', 'Sweco' i 'Purac'.

Beograd, Srbija - 07.05.1997.

Pokrenuo inicijativu za obezbeđivanje kredita za kupovinu trolejbusa.

Beograd, Srbija - 08.03.1997.

Priredio prijem za učesnike 19. biciklijade.

Beograd, Srbija - 09.03.1997.

Uručio medalje pobednicima na Evropskom prvenstvu u hokeju na ledu.

Beograd, Srbija - 09.04.1997.

Dao znak za početak Beogradskog maratona i istrčao 5 km u 'trci zadovoljstva'.

Beograd, Srbija - 09.05.1997.

Objavljuje tekst 'Permanentna mobilizacija kreativaca. Pobednička strategija za Srbiju', Naša borba 3/1997.

Beograd, Srbija - 09.05.1997.

Položio venac na Groblje oslobodilaca Beograda u okviru obeležavanja Dana pobede nad fašizmom.

Beograd, Srbija - 09.08.1997.

Objavljuje tekst 'Pobednička strategija za Srbiju – permanentna mobilizacija kreativaca', Naša borba, 3/1997.

Keln, Bon, Nemačka - 10.03.1997.

Boravi u radnoj poseti Nemačkoj na poziv fondacije Fridrih Ebert. Sastao se s predstavnicima političkih partija, nevladinog sektora i privrednicima. Tokom posete dogovorena je isporuka autobusa u vidu nemačke pomoći Beogradu.

Beograd, Srbija - 10.05.1997.

Održana 'Biciklijada'. Zoran Đinđić dao znak za početak trke.

Beograd, Srbija - 10.05.1997.

Organizovana kampanja za štednju vode.

Beograd, Srbija - 10.07.1997.

Podeljene knjige prikupljene u akciji 'Svakom detetu po knjiga'.

Beograd, Srbija - 10.09.1997.

Obišao železničku i tramvajsku prugu na Novom Beogradu.

Banja Luka,BIH - 11.07.1997.

Boravi u radnoj poseti Banja Luci.

Beograd, Srbija - 11.07.1997.

Govori na beogradskoj konferenciji Demokratske stranke.

Srbija - 11.08.1997.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Senta, Srbija - 11.09.1997.

Boravi u radnoj poseti Senti gde se obratio građanima: 'Uveren sam da će se građani Srbije vrlo brzo izboriti za nove i poštene izbore'.

Beograd, Srbija - 12.04.1997.

Obišao Beogradski zoološki vrt.

Beograd, Srbija - 12.05.1997.

Priredio prijem za vozače Formule 1 Dejmona Hila i Pedra Deniza.

Pariz, Francuska - 12.06.1997.

Boravio u radnoj poseti Parizu.

Beograd, Srbija - 13.04.1997.

Održana završna manifestacija povodom akcije 'veliko čišćenje Beograda'.

Beograd, Srbija - 13.04.1997.

Prisustvovao koncertu koji je održan na sceni ispred Muzičke akademije.

Beograd, Srbija - 13.06.1997.

Razgovarao s gradonačelnikom Skoplja koji je bio u zvaničnoj poseti Beogradu.

Kraljevo, srbija - 13.08.1997.

Govori na antiizbornom mitingu u Kraljevu.

Beograd, Srbija - 14.03.1997.

Posetio Zavod za informatiku i statistiku u Beogradu.

Cirih,Švajcarska - 14.05.1997.

Boravi u radnoj poseti Cirihu gde se sastaje s gradonačelnikom Jozefom Estermanom.

Beograd, Srbija - 14.06.1997.

Realizovana akcija za otvaranje prve kompjuterske čitaonice za slepe.

Beograd, Srbija - 14.07.1997.

Podelio ključeve za stanove solidarnosti.

Beograd, Srbija - 14.09.1997.

Otvara 31. BITEF u Centru 'Sava'.

Beograd, Srbija - 15.04.1997.

Prisustvovao premijeri filma 'Engleski pacijent'.

Beograd, Srbija - 15.06.1997.

Prisustvovao aeromitingu u Batajnici

Beograd, Srbija - 15.09.1997.

Uputio poziv predsednicima i gradonačelnicima raznih zemalja za pomoć u obezbeđivanju autobusa za javni prevoz.

Beograd, Srbija - 16.04.1997.

Obišao 'eko tačke' u Beogradu.

Beograd, Srbija - 16.04.1997.

Prisustvovao fudbalskom večitom derbiju Zvezda–Partizan.

Moskva, Rusija - 16.05.1997.

Boravi u radnoj poseti Moskvi gde s gradonačelnikom razgovara o privrednoj saradnji.

Beograd, Srbija - 16.06.1997.

Priredio prijem za učenike osnovnih i srednjih škola.

Beograd, Srbija - 16.08.1997.

Predao na korišćenje građanima Beograda biciklističku stazu.

Beograd, Srbija - 16.09.1997.

Priredio svečani prijem za učesnike i goste BITEF-a.

Beograd, Srbija - 17.04.1997.

Priredio prijem za organizatore 'Beogradskog maratona'.

Beograd, Srbija - 17.04.1997.

Uručio zahvalnice učesnicima akcije 'veliko čišćenje Beograda'.

Beograd, Srbija - 17.09.1997.

Uputio antiizbornu poruku.

Beograd, Srbija - 18.04.1997.

Počela akcija prikupljanja knjiga, podržana od Zorana Đinđića, a na inicijativu Ivana Ivića, koji je izneo podatak da samo 30% dece poseduje knjigu pre polaska u školu.

Beograd, Srbija - 18.04.1997.

Primio predstavnike berlinske firme ALBA, s kojima je potpisao predugovor o reciklaži otpada u Beogradu.

Beograd, Srbija - 18.04.1997.

Sastao se sa Sergejom Bubkom, promoterom 'Beogradskog maratona'.

Brisel, Belgija - 18.06.1997.

Boravi u jednodnevnoj radnoj poseti Belgiji.

Beograd, Srbija - 18.06.1997.

Sastao se s ministrima inostranih poslova iz regiona.

Beograd, Srbija - 18.07.1997.

Govori na sednici Skupštine grada o inicijativi za njegovu smenu.

Beograd, Srbija - 18.09.1997.

Otvorio prvu čitaonicu za slepe.

Beograd, Srbija - 19.05.1997.

Održao sastanak sa članovima Organizacionog komiteta 'Tour de Danube'.

Beograd, Srbija - 20.05.1997.

Primio predstavnike kompanije Mekdonalds, među kojima i direktora za Centralnu i Istočnu Evropu.

Beograd, Srbija - 20.08.1997.

Najoštrije osudio primenu brutalne sile protiv studenata koji su želeli na svoj način, ironično, da obeleže rođendan predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

Beograd, Srbija - 21.02.1997.

Izabran za gradonačelnika Beograda na prvoj sednici skupštine grada. Druga sednica, kojom je predsedavao Zoran Đinđić, održana je istog dana.

Beograd, Srbija - 21.05.1997.

Obišao Adu Ciganliju.

Beograd, Srbija - 21.05.1997.

Organizovana akcija postavljanja 100 košarkaških tabli.

Beograd, Srbija - 21.08.1997.

U ime Demokratske stranke daje inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama za izbor narodnih poslanika. Inicijativa je podneta zajedno s Građanskim savezom Srbije.

Srbija - 21.09.1997.

Održani parlamentarni izbori u Srbiji, koje je Demokratska stranka bojkotovala zbog neslaganja s izbornim zakonom.

Beograd, Srbija - 22.05.1997.

Organizovao prezentaciju projekta obeležavanja biciklističkih staza u Beogradu.

Beograd, Srbija - 22.05.1997.

Primio britanskog ambasadora Ajvora Robertsa, prvog sekretara za trgovinske poslove, gospodina Dejvida Slina, predstavnika najveće investicione banke na svetu 'Hong Kong and Shangai Bak – HSBC' Gavina Rajana. Tokom dana sastao se i razgovarao da direktorom nemačke holding kompanije 'METZ' Rolfom Keslerom.

Beograd, Srbija - 22.05.1997.

Prisustvovao početku takmičenja u Svetskoj ligi u odbojci.

Beograd, Srbija - 22.05.1997.

Učestvovao na sastanku organizovanog povodom inicijative za donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi.

Beograd, Srbija - 24.02.1997.

Održao radne sastanke sa službama Skupštine grada.

Beograd, Srbija - 24.05.1997.

Na Skupštini Demokratske stranke ponovo izabran za predsednika.

Beograd, Srbija - 24.06.1997.

Na železničkoj stanici u Beogradu održana manifestacija 'KOFER'.

Madrid, Španija - 25.02.1997.

Boravi u zvaničnoj poseti Španiji, zajedno s liderima koalicije 'Zajedno', gde se sastaje s velikim brojem zvaničnika.

Beograd, Srbija - 25.03.1997.

Razgovarao sa studentima iz Velike Britanije.

Beograd, Srbija - 25.07.1997.

Govori u Veću građana Savezne skupštine o Slobodanu Miloševiću.

London, Engleska - 26.02.1997.

Boravi u zvaničnoj poseti Londonu, zajedno s liderima koalicije 'Zajedno', gde se sastaje s velikim brojem zvaničnika i predstavnika kompanija.

Beograd, Srbija - 26.03.1997.

Govori pred odbornicima Skupštine grada Beograda o gradskom budžetu za 1997. godinu

Beograd, Srbija - 26.09.1997.

Prisustvovao izvođenju španske predstave 'Demoni', održane ispred Starog dvora.

Beograd, Srbija - 27.03.1997.

Otvorio 44. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma.

Beograd, Srbija - 27.05.1997.

Otvorio izložbu '100 godina srpskog urbanizma'.

Beograd, Srbija - 27.09.1997.

Učestvovao u akciji čišćenja rečnih tokova i priobalja.

Beograd, Srbija - 28.05.1997.

U Beogradu održan 'dan izazova', gde je učestvovao i gradonačelnik Zoran Đinđić.

Beograd, Srbija - 28.08.1997.

U Beograd stiglo prvih 10 autobusa iz Berlina kao poklon gradu Beogradu.

Beograd, Srbija - 28.09.1997.

Otvorio 4. međunarodnu veslačku regatu 'Galeb 97'.

Beograd, Srbija - 29.03.1997.

Posetio preduzeće 'Ikarbus' u Zemunu.

Beograd, Srbija - 29.05.1997.

Govori na sedmoj sednici Skuštine grada o značaju međunarodne saradnje između gradova.

Beograd, Srbija - 30.04.1997.

Primio je predstavnike švedske firme Erikson, s kojima je razgovarao o mogućoj saradnji Beograda i ove kompanije u oblasti telekomunikacija.

Beograd, Srbija - 30.04.1997.

Sastao se s ambasadorima Velike Britanije i Španije.

Beograd, Srbija - 30.05.1997.

Obišao naselje Borča.

Beograd, Srbija - 30.09.1997.

Smenjen s mesta gradonačelnika Beograda glasovima SPO, SPS-JUL i SRS.

Stokholm, Švedska - 31.03.1997.

Boravio u radnoj poseti Stokholmu gde je razgovarao s gradonačelnikom i predstavnicima gradskih komunalnih preduzeća.

1997

Beograd, Srbija

Objavljuje predgovor za knjigu 'Kritika i kriza – studija o patogenezi građanskog sveta' Rajnharta Kozeleka, Plato.

Beograd, Srbija

Prevodi delo 'Kritika i kriza – studija o patogenezi građanskog sveta' Rajnharta Kozeleka, Plato.

Beograd, Srbija - 08.12.1997.

Objavljuje tekst 'Kao planete oko crnog sunca', Danas.

Novi Sad, Srbija - 16.12.1997.

Prisustvovao sednici Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu.

Beograd, Srbija - 18.11.1997.

Objavljuje tekst 'Programske koncepcije umesto ideologija', Naša borba, 3/1997.

Bon, Nemačka - 27.11.1997.

Razgovarao sa članovima Saveznog parlamenta Nemačke. Održao predavanje na Aspen institutu.

Beograd, Srbija - 30.12.1997.

Uputio novogodišnju poruku građanima: 'Iza nas je godina velikih razočarenja i godina propuštenih šansi'.

1998

Beč, Austrija - 02.12.1998.

S liderima Saveza za promene boravi u radnoj poseti Beču gde se sastaje s predstavnicima vlade, političkih stranaka i nevladinih organizacija.

Beograd, Srbija - 03.02.1998.

Radnim doručkom Zorana Đinđića s novinarima obeležena godišnjica Demokratske stranke.

Berlin, Nemačka - 04.11.1998.

Održao predavanje na Aspen institutu. Tema predavanja bila je 'Novi početak za Srbiju: programske koncepcije umesto ideologija'.

Beograd, Srbija - 05.06.1998.

Sastao se u Beogradu s ministrom inostranih poslova Austrije Šiselom, s kojim je razgovarao o krizi na Kosovu i krizi demokratskih procesa u Srbiji.

Beograd, Srbija - 06.03.1998.

Primio Žoaoa Teotonija Pereiru, otpravnika poslova Portugala, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Kosovu i o procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija - 06.04.1998.

Razgovarao s Majklom Haltcelom, savetnikom američkog senatora Džesija Helmsa, i s Elizabetom Haltcel, savetnicom senatora Džozefa Bajdena. Razgovor je obuhvatio najvažnije teme u regionu, Jugoslaviji i Srbiji: situaciju na Kosovu, ekonomske probleme i demokratizaciju.

Čačak, Srbija - 06.05.1998.

Govori na proslavi povodom slave Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 06.05.1998.

Sastao se u Beogradu s ministarkom spoljnih poslova Švedske Lenom Hejlm-Valen, s kojom je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograda - 08.03.1998.

Glavni odbor Demokratske stranke izdao saopštenje u kojem se osuđuje terorizam i upotreba nasilja za postizanje političkih ciljeva na Kosovu.

Bjeljina, BIH - 08.05.1998.

Na poziv gradonačelnika Bijeljine Dragomira Savića boravi u jednodnevnoj poseti tom gradu.

Beograd, Srbija - 09.04.1998.

Objavljuje tekst 'Prava pre svega', NIN.

Frankfurt, Bon, Nemačka - 10.03.1998.

Boravi u radnoj poseti Nemačkoj gde je govorio u Centru za studije evropskih integracija pri Univerzitetu u Bonu.

Beograd, Srbija - 11.06.1998.

Sastao se s predstavnicima Saveta Evrope, s kojima je razgovarao o mogućnostima za rešenje krize na Kosovu i Metohiji.

Beograd, Srbija - 12.01.1998.

Sastao se s ambasadorom Belgije u Beogradu, Jonisom Kuvirom, s kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji u Jugoslaviji.

London, Engleska - 12.05.1998.

Boravi u Londonu gde se sastaje s poslanicima Parlamenta i članovima dijaspore.

Beograd, Srbija - 13.02.1998.

Primio ambasadora Grčke, Panajotisa Vasopolusa, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija - 14.04.1998.

Razgovarao s Ioanom Donkom, specijalnim izaslanikom ministra inostranih poslova Rumunije i ambasadorom Rumunije u Beogradu Panaitom Lefterom. Tema razgovora je bila kriza na Kosovu i njen uticaj na zemlje regiona.

Beograd, Srbija - 15.01.1998.

Objavljuje tekst 'Zoran Đinđić – autoportret', NIN, br. 2455.

Cetinje, CG - 15.01.1998.

Prisustvovao inauguraciji Mila Đukanovića.

Valjevo, Srbija - 15.02.1998.

Posetio Valjevo.

Beograd, Srbija - 16.02.1998.

Primio ambasadora Velike Britanije Brajana Donelija, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Srbija - 18.07.1998.

Govori na trećoj vanrednoj skupštini Demokratske stranke i poziva na svenarodni otpor režimu Slobodana Miloševića.

Beograd, Srbija - 19.01.1998.

Sastao se s ambasadorom Češke republike Ivanom Bušnjakom, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Beograd, Srbija - 19.02.1998.

Razgovarao s ambasadorom Piterom Strimsom, šefom Posmatračke misije Evropske unije za bivšu Jugoslaviju.

Pariz, Francuska - 19.09.1998.

Učestvuje na konferenciji 'Dijalog između Albanaca i Srba o krizi na Kosovu' na poziv Međunarodne federacije za ljudska prava.

Beograd, Srbija - 21.05.1998.

Boravi u Crnoj Gori gde učestvuje u predizbornoj kampanji koalicije 'Da živimo bolje – Milo Đukanović'.

Kragujevac, Srbija - 22.02.1998.

Posetio Kragujevac.

Beograd, Srbija - 24.05.1998.

Govori na protestu Demokratske stranke na Trgu Republike, organizovanom zbog protivljenja predlogu Zakona o Univerzitetu.

Beograd, Srbija - 27.03.1998.

Sastao se s predsedavajućim OEBS-a, poljskim ministrom spoljnih poslova Bronislavom Gjeremekom. Razgovarali su o situaciji na Kosovu, novoj srpskoj vladi i demokratizaciji u regionu.

Beograd, Srbija - 27.05.1998.

Sastao se u Beogradu s episkopom Raško–prizrenskim vladikom Artemijem i Momčilom Trajkovićem, predsednikom Srpskog pokreta otpora sa Kosova, i tom prilikom razmenjena su mišljenja o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini i razmatrane mogućnosti rešenja krize na Kosovu.

Beograd, Srbija - 28.01.1998.

Primio ambasadora Republike Bugarske Ivaila Trifonova, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji na Balkanu i procesu demokratizacije u regionu.

Srbija - 28.02.1998.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.Tom prilikom je izjavio da 'kao pragmatičan političar ne odustaje od razgovora sa svim važnijim političkim subjektima u Srbiji i SRJ'.

Beograd, Srbija - 29.05.1998.

Boravi u Nišu i govori na mitingu 'Za Crnu Goru, za Srbiju, za Jugoslaviju'.

1999

Crna Gora - 01.05.1999.

Zbog stalnih pretnji i medijske hajke koju sprovode režimski mediji, napušta Beograd i s porodicom odlazi u Crnu Goru.

Solun, Grčka - 01.07.1999.

Učestvuje na konferenciji 'Demokratska inicijativa za zapadni Balkan' na poziv Evropske demokratske unije.

Budimpešta, Mađarska - 02.11.1999.

Zajedno s ostalim liderima opozicije sastaje se s delegacijom EU. Tom prilikom je istaknut zahtev opozicije za ukidanje sankcija SRJ.

Beograd, Srbija - 04.07.1999.

Vraća se u Beograd i tom prilikom, povodom špekulacija o njegovom hapšenju, izjavljuje: 'Mislim da je krajnje cinično i ironično da mene traže zbog rata koji su oni organizovali, oni vodili, a u njemu lično nisu učestvovali.'

Beograd, Srbija - 05.01.1999.

Sastao se s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, gospodinom Pavlom.

Užice, Srbija - 07.07.1999.

Govori na mitingu Saveza za promene u Užicu.

Bukurešt, Rumunija - 07.09.1999.

Boravi u radnoj poseti Rumuniji gde se sastaje s rumunskim zvaničnicima.

Berlin, Nemačka - 07.12.1999.

Boravi u Nemačkoj gde razgovara s predstavnicima SPD-a i nemačkim premijerom Gerhardom Šrederom o nastavku dostavljanja humanitarne pomoći Srbiji.

Pariz, Francuska - 08.09.1999.

Boravi u radnoj poseti Francuskoj gde se sastaje s francuskim ministrom inostranih poslova Iberom Vedrinom, s kojim razgovara o perspektivama promene režima u SRJ.

Prokuplje, Srbija - 09.07.1999.

Govori na mitingu Saveza za promene u Prokuplju.

Beograd, Srbija - 09.08.1999.

Zajedno s ostalim liderima opozicije sastaje se s patrijarhom srpskim, gospodinom Pavlom, kada je postignuta saglasnost o učešću na mitingu 19.08.1999. i o zahtevu za formiranje prelazne ekspertske vlade.

Pirot, Srbija - 10.08.1999.

Govori na mitingu Saveza za promene u Pirotu.

Jagodina, Srbija - 14.07.1999.

Govori na mitingu Saveza za promene u Jagodini.

Novi Sad, Srbija - 16.09.1999.

Govori na promociji Koalicije Savez za promene u Novom Sadu.

Budimpešta, Mađarska - 17.06.1999.

Boravi u radnoj poseti Budimpešti.

Beograd, Srbija - 18.05.1999.

Beogradski državni mediji optužuju dr Zorana Đinđića i Mila Đukanovića da su izdali zemlju zbog toga što su razgovarali sa zvaničnicima zemalja koje su učestvovale u napadima na SRJ.

Bon, Nemačka - 19.07.1999.

Boravi u Bonu gde se sastaje s premijerom Nemačke Gerhardom Šrederom.

Beograd, Srbija - 19.08.1999.

Predvodi miting Saveza za promene u Beogradu, na kojem je učestvovalo 100.000 ljudi.

Vrnjačka banja, Srbija - 20.03.1999.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke o inicijativi za njegovu smenu.

Istanbul, Turska - 20.11.1999.

Učestvuje na samitu OEBS-a u Istanbulu. Sastaje se s brojnim svetskim zvaničnicima.

Beograd, Srbija - 21.09.1999.

Predvodi svakodnevne mitinge Saveza za promene koji su trajali 89 dana.

Beograd, Srbija - 21.10.1999.

U ime Demokratske stranke potpisauje sporazum koalicije Savez za promene.

London, Engleska - 22.06.1999.

Boravi u radnoj poseti Londonu.

Skoplje, Makedonija - 24.09.1999.

Boravi u radnoj poseti Makedoniji gde se sastaje s predsedničkim kandidatom Borisom Trajkovskim.

Ženeva, Švajcarska - 25.06.1999.

Učestvuje na Kran Montana forumu gde govori na temu 'Kriza na Balkanu – kakva je budućnost regiona?'.

Kečmeket, Mađarska - 25.10.1999.

Sastaje se s američkim poverenikom za Balkan Džejmsom Dobinsom.

Oslo, Norveška - 25.11.1999.

S liderima DOS-a boravi u radnoj poseti Norveškoj gde se sastaje sa zvaničnicima Norveške.

Aranđelovac, Srbija - 25.12.1999.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Sofija, Bugarska - 26.08.1999.

Boravi u radnoj poseti Bugarskoj gde razgovara s funkcionerima vladajuće stranke.

USA - 26.09.1999.

Američki nedeljnik 'Tajm' uvrstio Zorana Đinđića među 14 vodećih političara 3. milenijuma.

Beograd, Srbija - 30.01.1999.

Govori na konferenciji za novinare Demokratske stranke, na kojoj ističe: 'Kao stranka zadovoljni smo prethodnom godinom, kao roditelji i građani nismo'.

Vašington, Njujork, SAD - 30.10.1999.

S liderima Saveza za promene boravi u radnoj poseti SAD gde razgovara s predstavnicima Stej departmenta, medija i nevladinih organizacija.

2000

Srbija

Obišao 150 mesta u okviru karavana DOS-a u kojem su učestvovali lideri opozicije, stranački aktivisti i brojne javne ličnosti.

Beograd, Srbija - 01.09.2000.

Demokratska opozicija Srbije potpisuje 'Dogovor sa Srbijom', kojim se obavezuje da će doneti demokratske promene u Srbiju. Zoran Đinđić potpisnik u ime Demokratske stranke.

Vašington, SAD - 02.02.2000.

Sastaje se s predsednikom SAD Bilom Klintonom, s kojim razgovara o mogućnostima demokratske i ekonomske obnove Srbije, stabilizaciji regiona i problemima Srba na Kosovu. Prisustvuje tradicionalnom molitvenom doručku.

Beograd, Srbija - 03.03.2000.

Predstavnici opozicionih stranaka usvojili su zajedničku političku platformu.

Vašington, Boston SAD - 03.05.2000.

Vraća se iz posete SAD gde je razgovarao sa zvaničnicima Stejt departmenta i održao predavanje na Univerzitetu Harvard.

Beograd, Srbija - 03.11.2000.

Govori na drugoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine SRJ.

Srbija - 05.10.2000.

Izvedena nenasilna petooktobarska revolucija.

Jagodina, Srbija - 06.05.2000.

Govori na proslavi slave Demokratske stranke u Jagodini.

Beograd, Srbija - 07.10.2000.

Govori na prvoj sednici drugog redovnog zasedanja Skupštine SRJ.

Solun, Grčka - 08.06.2000.

Učestvuje na konferenciji Pakta za stabilnost na kojoj su prisutni predstavnici međunarodne zajednice, drugih opozicionih stranaka, nevladinih organizacija i medija.

Atina, Grčka - 08.11.2000.

Boravi u poseti Grčkoj gde se sastaje s ministrom inostranih poslova Grčke Jorgosom Papandreuom, koji obećava pomoć u otplati duga Srbije za električnu energiju.

Lazarevac, Srbija - 09.04.2000.

Govori na mitingu opozicije Saveza za promene u Lazarevcu.

Oslo, Norveška - 09.11.2000.

Govori na kongresu vladajuće Laburističke partije Norveške. U svom govoru izjavljuje da očekuje pomoć od Norveške i cele Evrope 'koja će tako pokazati da je Srbija njen deo'.

Berlin, Nemačka - 09.12.2000.

Primio prestižnu nemačku nagrada 'Bambi' za doprinos razvoju demokratije, koju mu je uručila Angela Merkel.

Berlin, Nemačka - 10.11.2000.

Boravi u poseti Berlinu gde u fondaciji Fridrih Ebert govori o demokratizaciji Srbije.Tom prilikom poziva Nemačku da pomogne Srbiji u otplati duga za električnu energiju.

Beograd, Srbija - 13.10.2000.

Razgovara sa specijalnim izaslanikom UN za Balkan Karlom Biltom.

Beograd, Srbija - 14.04.2000.

Govori na velikom mitingu Demokratske opozicije Srbije.

Beograd, Srbija - 16.10.2000.

Sa predstavnicima SPS i SPO potpisuje sporazum o formiranju prelazne Vlade Srbije.

Beograd, Srbija - 16.11.2000.

U zgradi predsedništva tri političke grupacije DOS–SPO-SPS potpisuju akt o formiranju prelazne vlade Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 23. decembar 2000. godine.

Novi Sad, Srbija - 18.12.2000.

Posetio Novi Sad s karavanom DOS-a.

Beograd, Srbija - 19.04.2000.

Saslušan u Prvom opštinskom sudu po optužbi Milovana Bojića zbog navodne klevete.

Beograd, Srbija - 19.05.2000.

Učestvuje u protestima zbog preuzimanja Studia B.

Brisel, Belgija - 20.06.2000.

Boravi u Briselu na poziv fondacija Konrad Adenauer i Fridrih Ebert gde se susreće sa zvaničnicima institucija EU.

Beograd - 20.09.2000.

Govori na završnoj konvenciji DOS-a kojoj je prisustvovalo oko 300.000 ljudi.

Beograd, Srbija - 20.11.2000.

Razgovara s ambasadorom Poljske i savetnikom poljskog predsednika Kvašnjevskog.

Beograd, Srbija - 20.11.2000.

Razgovara s predsedavajućim Pakta za stabilnost Hansom Košnikom o pitanju izbeglica.

Beograd, Srbija - 20.12.2000.

Govori na Konvenciji Demokratske opozicije Srbije.

Berlin, Nemačka - 23.10.2000.

Boravi u Berlinu gde posećuje Dom nemačke privrede i gostuje na televiziji NTV.

Beograd, Srbija - 23.12.2000.

Održani izbori za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije. Demokratska opozicija Srbije osvojila 176 mandata.

Beograd, Srbija - 24.07.2000.

Potpisan sporazum Demokratske opozicije Srbije. Zoran Đinđić izabran za menadžera kampanje.

Srbija - 24.09.2000.

U SR Jugoslaviji održani izbori za predsednika i Parlament SRJ, Skupštinu Vojnvodine, gradske i opštinske vlasti u Republici Srbiji.

Beograd, Srbija - 26.12.2000.

Razgovarao sa srpskim privrednicima u Privrednoj komori Srbije i tom prilikom od njih zatražio iskreno partnerstvo i kritiku.

Beograd, Srbija - 27.02.2000.

Na šestoj redovnoj Skupštini Demokratske stranke ponovo izabran za predsednika.

Beograd, Srbija - 27.09.2000.

Objavljeni rezultati izbora koji su potvrdili pobedu Demokratske opozicije Srbije. Oko 200.000 građana Beograda okupilo se da proslavi pobedu. Dr Zoran Đinđić izabran za poslanika u Saveznoj skupštini.

Moskva, Rusija - 29.05.2000.

Boravi u poseti Moskvi zajedno s ostalim liderima opozicije. Po povratku izjavljuje da se 'u Moskvi nije desilo ništa spektakularno, što je i očekivao, ali da su učvršćene veze između snaga demokratske Srbije i Vlade Rusije'.

Srbija - 29.09.2000.

Počeli protesti zbog nepriznavanja izbornih rezultata. Zoran Đinđić pozvao građane i preduzeća na građansku neposlušnost i generalni štrajk.

Brisel, Belgija - 30.03.2000.

S liderima opozicije prisustvuje donatorskoj večeri za Balkan u organizaciji Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope. Na večeri je prikupljeno 2,4 milijardi evra za hitne projekte infrastrukture Balkana.

2001

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Kakvu budućnost stvaramo', Svedok.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Neophodna promena srpskog kolektivnog ponašanja', Profil, 35.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Put sa Istoka na Zapad', Profil, 33.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Samo nama nije žao da proćerdamo svoje pobede', Profil, br. 35.

Vašington, SAD - 01.02.2001.

Boravi u zvaničnoj radnoj poseti Americi na poziv američkog državnog sekretara Kolina Pauela, tokom kojedobija podršku SAD za sve ključne probleme nove vlade.

Beograd, Srbija - 01.04.2001.

Uhapšen Slobodan Milošević.

Banja Koviljača, Srbija - 01.05.2001.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Srbija - 01.06.2001.

Posetio Suboticu i Bečej gde je razgovarao s lokalnim vlastima, privrednicima i građanima.

Salcburg, Austrija - 01.07.2001.

Učestvuje na Evropskom ekonomskom forumu. Zoran Đinđić je izjavio da od skupa očekuje dalju afirmaciju Srbije i SRJ u međunarodnim poslovnim krugovima.

Beograd, Srbija - 01.08.2001.

Osnovan Ekonomsko-socijalni savet Republike Srbije čiji je cilj uspostavljanje dijaloga tri socijalna partnera, smanjenje problema tranzicije i zaštita najsiromašnijih građana.

Raška, Srbija - 01.09.2001.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke u Raškoj.

Beograd, Srbija - 01.11.2001.

Prisustvuje potpisivanju ugovora o popravci 50 ulica u 50 gradova širom Srbije.

Srbija - 02.06.2001.

Otvorio biciklističku trku 'Kroz Srbiju'.

Beograd, Srbija - 02.06.2001.

Sastao se s predstavnicima lokalne samouprave. Glavne teme sastanka bili su novi propisi u oblasti finansija, kao što je regulisanje unutrašnjih dugova, rasterećenje privrede, bruto plate, kao i predlozi za nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi.

Beograd, Srbija - 02.10.2001.

Druži se s decom iz sedam gradova Srbije u okviru obeležavanja 'Dečje nedelje'.

Beograd, Srbija - 02.11.2001.

Prisustvuje simboličnom početku verske nastave u beogradskoj osnovnoj školi 'Kralj Petar Prvi'. Nastava građanskog vaspitanja počela 7. novembra.

Atina, Grčka - 03.04.2001.

Učestvuje u radu međunarodnog skupa o rukovođenju na početku 21. veka, koji je u Atini organizovao časopis 'Ekonomist'.

Beograd, Srbija - 03.05.2001.

Priredio svečanu večeru za učesnike dvodnevne međunarodne investicione konferencije pod nazivom 'Jugoslavija samit'.

Beograd, Srbija - 03.07.2001.

Sastaje se s delegacijom Udruženja otetih i nestalih Srba na Kosovu i Metohiji.

Beograd, Srbija - 03.07.2001.

Učestvuje u konsultacijama o formiranju nove Savezne vlade.

Beograd, Srbija - 03.09.2001.

Održao radni sastanak s predstavnicima sindikata Srbije o sprovođenju novog Zakona o radu. Na sastanku je dogovoreno da se napravi kontrolna mreža na teritoriji Republike Srbije oko primene novog zakona.

Beograd, Srbija - 03.09.2001.

S patrijarhom srpskim, gospodinom Pavlom i ministrom vera Vojislavom Milovanovićem, posetio Hram svetog Save. Tom prilikom je potpisan ugovor konzorcijuma donatora o završetku radova na Hramu.

Beograd, Srbija - 03.09.2001.

Sastao se s predstavnicima Konfederacije britanskih industrijalaca (CBI), predvođenim generalnim direktorom Digbi Džonsom. Tom prilikom je konstatovano da zastupljenost britanskog kapitala na našem tržištu nije dovoljna.

Beograd, Srbija - 04.05.2001.

Govori pred poslanicima u Skupštini Srbije o stanju na KiM.

Beograd, Srbija - 04.07.2001.

Sastaje se s patrijarhom srpskim, gospodinom Pavlom i članovima Sinoda Srpske pravoslavne crkve.

Beograd, Srbija - 04.09.2001.

Sastao se s glavnim tužiocem Haškog tribunala Karlom del Ponte. Posle sastanka je izjavio: 'Ova vlada je svesna odgovornosti da mora odlučno da raskrsti s ratnim zločinicma'.

Beogra - 04.10.2001.

Otvara prezentaciju 'Strateški pravci razvoja Srbije do 2006.' u organizaciji Ministarstva finansija i ekonomije.

Beograd, Srbija - 05.04.2001.

Razgovara s delegacijom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Beograd, Srbija - 05.06.2001.

Održan sastanak Demokratske opozicije Srbije u vezi sa Zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom.

Beograd, Srbija - 05.07.2001.

Razgovara s Emirom Kusturicom i predstavnicima francuske producentske kuće Kanal plus.

Beograd, Srbija - 05.07.2001.

Sastaje se s ministrima prosvete i vera Gašom Kneževićem i Vojislavom Milovanovićem i visokom delegacijom Srpske pravoslavne crkve na čelu s episkopom bačkim Irinejem Bulovićem. Najavljeno uvođenje opcionih predmeta – veronauke ili obrazovanja za demokratiju, ljudska prava i toleranciju.

Zrenjanin, Srbija - 05.09.2001.

Posetio Srednjebanatski okrug.

Srbija - 05.10.2001.

Ponovno izabran za predsednika Demokratske stranke i tom prilikom je, između ostalog, rekao: 'Demokratska stranka svoju misiju vidi u osposobljavanju Srbije za izazove i šanse 21. veka'.

Vašington, SAD - 05.11.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti SAD tokom koje se sastao s predsednikom Džordžom Bušom i velikim brojem zvaničnika. Dobio uveravanja da će SAD podržati zahteve SRJ za redukovanje dugova kod Pariskog i Londonskog kluba poverilaca.

Beograd, Srbija - 06.04.2001.

Otvara 40. međunarodni salon automobila.

Novi Sad, Srbija - 06.05.2001.

Govori na proslavi organizovanoj povodom slave Demokratske stranke. Tom prilikom je rekao da se 'za tri meseca nije desilo mnogo po pitanju autonomije Vojvodine, jer je to jedan od najozbiljnijih zahvata u nasleđenom sistemu centralizovane vlasti'.

Beograd, Srbija - 06.06.2001.

Sastaje se s novim visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbeglice Rud Lubersom, s kojim razgovara o problemima izbeglih i raseljenih lica.

Obrenovac, Srbija - 06.07.2001.

Obišao termoelektranu 'Nikola Tesla'.

Beograd, Srbija - 06.07.2001.

Razgovara s predstavnicima šest najugroženijih opština nastradalih od poplava. Upućena hitna pomoć tim opštinama.

Beograd, Srbija - 06.07.2001.

Razgovara s prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem.

SAD - 06.08.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti SAD, posećuje Majkrosoft gde se susreće s osnivačem Majkrosofta Bilom Gejtsom.

Beograd, Srbija - 06.09.2001.

Razgovarao s predstavnicima proizvođača i prerađivača jestivog ulja.

Beograd, Srbija - 06.09.2001.

Sastao se s rukovodstvom Kolubare.

Berlin, Nemačka - 07.05.2001.

Prisustvuje kongresu Socijaldemokrata Evrope (SPE) gde predlože da se u Evropskoj uniji formira posebno telo za praćenje i pomaganje zemljama koje još ne ispunjavaju sve kriterijume za ulazak u EU, kako bi im se pomoglo na putu ka stabilnosti.

Beograd, Srbija - 07.06.2001.

Obratio se prisutnima na skupu 'Sinergija 2001.'

Beograd, Srbija - 07.06.2001.

Potpisano pismo o namerama Majkrosofta za Srbiju.

Beograd, Srbija - 07.07.2001.

Posetio Privredni kombinat Beograd.

Beograd, Srbija - 07.12.2001.

Susreo se s predsednikom Francuske Žakom Širakom koji je boravio u poseti SRJ. 'Dobili smo potpunu podršku za reforme i ono šta vlada radi na ekonomskom planu', rekao je predsednik Vlade Srbije dr Zoran Đinđić posle susreta.

Beograd, Srbija - 08.02.2001.

Sastaje se s delegacijom Evropske unije. Tom prilikom obećana pomoć SRJ u iznosu od 450 miliona evra.

Bor, Srbija - 08.03.2001.

Posetio basen Bor.

Beograd, Srbija - 08.05.2001.

Obeleženo prvih sto dana Vlade Srbije na čijem je čelu Zoran Đinđić. Tom prilikom izjavljuje da nije zadovoljan brzinom promena.

Beč, Austrija - 08.06.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Austriji gde razgovara s austrijskim kancelarom Volfgangom Šiselom. Tema je bila realizacija austrijske pomoći Srbiji.

Beograd, Srbija - 08.08.2001.

Objavljuje tekst 'Adrenalin za promene', Nedeljni telegraf.

Pančevo, Srbija - 08.09.2001.

Posetio Azotaru, Petrohemiju i Rafineriju Pančevo.

Beograd, Srbija - 08.12.2001.

Sastaje se s poslanicima koalicije 'Povratak' u Skupštini Kosova i Metohije.

Berlin, Dizeldorf, Nemačka - 09.03.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Nemačkoj gde razgovara s nemačkim kancelarom Gerhardom Šrederom i ministrom inostranih poslova Joškom Fišerom. U Dizeldorfu sastaje se s predstavnicima nemačke privrede, s kojima je razmotrio mogućnosti proširenja privredne saradnje dve zemlje.

Beograd, Srbija - 09.04.2001.

Razgovara s delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj, čiji je predsednik Čarls Frenk najavio otvaranje kancelarije ove banke u Srbiji.

Beograd, Srbija - 09.10.2001.

S predstavnicima IBM-a potpisan sporazum o strateškom partnerstvu u razvoju informatičke strukture Srbije. 'Ovaj sporazum je dokaz da strane firme imaju poverenja u srpsku privredu i da na našem tržištu mogu da ostvare profit', izjavio je premijer tom prilikom.

Budimpešta, Mađarska - 10.04.2001.

Boravi u radnoj poseti Budimpešti gde se sastaje s premijerom Viktorom Orbanom.

Skoplje, Makedonija - 10.05.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Makedoniji.

Beograd, Srbija - 10.07.2001.

Razgovara s glumcem i rediteljem Ljubišom Samardžićem.

Beograd, Srbija - 10.07.2001.

Sastaje se s predstavnicima nevladinih organizacija iz oblasti alternativnog obrazovanja.

Beograd, Srbija - 10.09.2001.

Govori na prezentaciji kampanje 'Početak za imetak'.

Beograd, Srbija - 10.09.2001.

Razgovarao s poglavarom Grčke pravoslavne crkve arhiepiskopom Hristodulom i patrijarhom srpskim, gospodinom Pavlom.

Vrnjačka banja, Srbija - 10.10.2001.

Govori na seminaru u organizaciji Vrhovnog suda Srbije.

Beograd, Srbija - 11.04.2001.

Razgovara s delegacijom grupacije farmaceutske industrije i proizvođača medicinskog materijala.

Beograd, Srbija - 11.06.2001.

Govori pred poslanicima u Skupštini Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 11.09.2001.

Formirao radnu grupu za ispitivanje svih komponenti koje ulaze u cenu struje.

Beograd, Srbija - 11.09.2001.

Osudio terorističke napade u Americi.

Švedska - 11.12.2001.

Boravi u jednodnevnoj radnoj poseti Švedskoj gde je predstavnicima vodećih švedskih kompanija predstavio mogućnosti za ulaganje u srpsku privredu. Tokom posete sastao se i s državnim vrhom.

Novi Sad, Srbija - 12.05.2001.

Otvara Poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Tom prilikom razgovara s oko 200 privrednika.

Sarajevo, BIH - 12.06.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini gde razgovara sa zvaničnicima i privrednicima Federacije Bosne i Hercegovine.

Beograd, Srbija - 12.09.2001.

Sastao se s premijerom Crne Gore Filipom Vujanovićem.

Beograd, Srbija - 12.10.2001.

Sa saveznim kancelarom Republike Austrije Volfgangom Šiselom potpisuje Memorandum o razumevanju, kojim se odobrava novčana pomoć za program reformi u Srbiji.

Beograd, Srbija - 12.11.2001.

Odlazi na pregovore u komandu Jedinice za specijalne operacije povodom pobune ove jedinice, čiji su pripadnici došli naoružani u Beograd i blokirali saobraćaj na autoputu kod Centra 'Sava'.

Beograd, Srbija - 12.12.2001.

Razgovarao s visokom delegacijom Republike Poljske koju je predvodio Leška Miler.

Beograd, Srbija - 13.07.2001.

Održan sastanak Predsedništva Demokratske opozicije Srbije o predlogu strukture nove savezne vlade.

Beč, Austrija - 13.08.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Austriji gde razgovara s austrijskim kancelarom Volfgangom Šiselom o realizacija austrijske pomoći Srbiji.

Šabac, Loznica, Srbija - 13.09.2001.

Posetio Mačvanski okrug gde je razgovarao s lokalnim privrednicima i predstavnicima vlasti.

Zlatibor, Srbija - 13.10.2001.

Otvara okrugli sto o predlogu Zakona o radu.

London, Engleska - 14.02.2001.

Boravi u poseti Londonu gde se sastaje sa zvaničnicima Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.

Beograd, Srbija - 14.05.2001.

Sastaje se s norveškim ministrom inostranih poslova. Nakon posete norveški ministar najavio dalju finansijsku pomoć Jugoslaviji.

Beograd, Srbija - 14.05.2001.

Sastaje se s predsednikom Srpskog nacionalnog vieća Miloradom Pupovcem u vezi učešću Srba u političkom životu u Hrvatskoj.

Beograd, Srbija - 14.06.2001.

Sastaje se s delegacijom privrednika iz Severne Rajne–Vestfalije. U delegaciji, koja je posetila Srbiju na poziv predsednika vlade Zorana Đinđića, bili su premijer ove nemačke pokrajine i koordinator Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope.

Beograd, Srbija - 14.06.2001.

Učestvuje na skupu za okruglim stolom zajedno s delegacijom nemačkih privrednika. Cilj susreta je upoznavanje nemačkih privrednika s potencijalima Srbije.

Beograd, Srbija - 15.02.2001.

Održana prva konferencija za novinare nove vlade na kojoj je najavio uvođenje kontrolnih mehanizama u radu nove vlade.

Beograd, Srbija - 15.09.2001.

Učestvovao u radu okruglog stola na temu 'Strategija reformi'. Tom prilikom je istakao da se kao država i društvo nalazimo u svojevrsnom Bermudskom trouglu. 'Između očekivanja ljudi da promene budu brze i korenite, legitimne želje da se stabilizuju institucije i prevaziđu teškoće u promeni nasleđenih institucija. Ta tri elementa su deo naše realnosti'.

Beograd, Srbija - 15.10.2001.

Razgovara s ministrom inostranih poslova Republike Litvanije Antanasom Valionisom. Tokom razgovora dogovoreno je unapređenje odnosa između dve zemlje, prvenstveno u oblasti ekonomije.

Beograd, Srbija - 15.10.2001.

Sastaje se s predstavnicima Samostalnog sindikata Srbije i UGS Nezavisnost.

Zlatibor, Srbija - 16.06.2001.

Prisustvuje zasedanju Glavnog odbora Demokratske stranke. Tom prilikom je naglasio doslednost u vođenju spoljne politike SRJ, u skladu s njenim međunarodnim obavezama.

Beograd, Srbija - 16.06.2001.

Sastaje se s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Teme sastanka bile su reprogramiranje duga, zatim gas i sporazum o ukidanju carina između Rusije i Jugoslavije.

Pariz, Francuska - 16.11.2001.

Postignut dogovor s Pariskim klubom da SRJ budu otpisane dve trećine duga.

Niš, Srbija - 17.05.2001.

Boravi u Nišu. Tom prilikom poručuje lokalnim industrijalcima: 'Preciznost, tačnost, brzina i kvalitet su jedini zahtevi s kojima se može konkurisati na svetskom tržištu.'

Palić, Srbija - 17.08.2001.

Sastaje se s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Glavne teme sastanka su konkretni vidovi ekonomske saradnje između dve zemlje i status mađarske nacionalne manjine u našoj zemlji.

Beograd, Srbija - 17.09.2001.

Govori na početku dvodnevnog zasedanja Socijalističke internacionale (SI). Pozvao sve učesnike skupa i vlade evropskih zemalja da pomognu Jugoslaviji u integraciji u međunarodne institucije, kao i da utiču na otpisivanje dugova Jugoslaviji.

Beograd, Srbija - 17.09.2001.

Obratio se učesnicima skupa 'Prvi okrugli sto sa Vladom Srbije' u organizaciji časopisa Ekonomist.

Beograd, Srbija - 17.11.2001.

Govori prilikom svečanog otvaranja Osnivačkog kongresa nemačko-jugoslovenske pekarske zadruge Bako-Jugoslavija.

Beograd, Srbija - 17.12.2001.

Učestvuje na međunarodnoj konferenciji 'Tranzicija – od izazova do mogućnosti'. Đinđić je istakao da 'proces tranzicije ima pun značaj tek u širem kontekstu evropske integracije'.

Beograd, Srbija - 18.04.2001.

Razgovara s delegacijom Saveza udruženja proteranih Srba s Kosova.

Beograd, Srbija - 18.05.2001.

Sastaje se s političkim predstavnicima Srba s Kosova i Metohije.

Minhen, Nemačka - 18.06.2001.

Posetio kompaniju Simens gde je razgovarao s predsednikom Upravnog odbora Hajnrihom Pirerom. U razgovoru je bilo reči i o mogućnosti finansiranja projekata u Srbiji.

- 18.06.2001.

Postignut dogovor s predstavnicima Sindikata proizvođača i prerađivača malina.

Beograd, Srbija - 18.09.2001.

Razgovarao sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Dženet Bogue, od koje dobija obećanje da će podrška reformama u Srbiji ostati stabilna, bez obzira na terorističke napade u SAD.

Beograd, Srbija - 18.09.2001.

U Ministarstvu inostranih poslova Nemačke sastao se s ministrom Kristofom Copelom.

Beograd, Srbija - 18.12.2001.

Objavljuje zvaničnu kandidaturu SR Jugoslavije za domaćina Evropskog prvenstva u košarci 2005. godine.

Beograd, Srbija - 18.12.2001.

Predstavio glavne ciljeve ekonomske politike Vlade Srbije u 2002. godini.'Trošićemo samo ono što je zarađeno i to je poruka svima – nema nagodbi, nema pritisaka štrajkovima. Neophodna je striktna budžetska disciplina'.

Beograd, Srbija - 18.12.2001.

Razgovara s potpredsednikom Vlade Republike Mađarske Ištvanom Štumpfom. Konstatovano je da brojni kontakti obećavaju nastavak i intenziviranje dobrosusedskih odnosa.

Beograd, Srbija - 19.02.2001.

Sastaje se s premijerom Makedonije.

Beograd, Srbija - 19.03.2001.

Razgovara s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o budžetu Republike Srbije i makroekonomskoj politici.

Beograd, Srbija - 19.03.2001.

U Privrednoj komori Srbije govori o vladinoj strategiji i sprovođenju privrednog programa.

Beograd, Srbija - 19.05.2001.

Govori na 5. beogradskoj konferenciji Demokratske stranke. Tom prilikom je izjavio da 'Beograd mora da bude model i uzor za reforme i izlog Balkana'.

Beograd, Srbija - 19.09.2001.

Sastaje se s predstavnikom rukovodstva 'Dajmler-Krajslera' dr Klausom Mangoldom, s kojim razgovara o intenziviranju saradnje između Srbije i Nemačke.

Beograd, Srbija - 19.11.2001.

Potpisuje Memoradum o saradnji s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Po potpisivanju Memoranduma, srpski premijer izjavljuje da ovaj memorandum predstavlja konkretizaciju svih tema i projekata o kojima su dvojica premijera ranije razgovarala.

Beograd, Srbija - 20.02.2001.

Sastaje se sa šefom finske diplomatije Erki Tuomijem.

Diseldorf, Nemačka - 20.04.2001.

Učestvuje na jednodnevnom skupu pod nazivom 'Privredni forum Srbija, Jugoslavija'.

Beograd, Srbija - 20.05.2001.

U Beogradu obišao više objekata u izgradnji.

Beograd, Srbija - 20.05.2001.

Učestvuje na međunarodnoj konferenciji 'U potrazi za istinom i odgovornošću – ka demokratskoj budućnosti'.

Beograd, Srbija - 20.08.2001.

Obišao 'Industriju motora i traktora' u Novom Beogradu.

Prag, Češka - 20.09.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Češkoj gde se susreće sa češkim zvaničnicima i učestvuje na forumu posvećenom srpsko-češkim privrednim odnosima.

Beograd, Srbija - 20.09.2001.

Govori na proslavi 35 godina postojanja Matematičke gimnazije u Beogradu. Tom prilikom je poručio učenicima: 'Budite strpljivi i ostanite u zemlji, jer vi ste njena budućnost'.

Beograd, Srbija - 20.09.2001.

Razgovara s ministrom za energetiku, privredu i saobraćaj nemačke pokrajine Severna Rajna–Vestfalija o pomoći ove pokrajine Srbiji.

Prokuplje, Srbija - 20.12.2001.

Bolnici u Prokuplju uručuje aparat za hemodijalizu, kao i hiljadu pomoćnih setova za obavljanje dijalize.

Kuline, Srbija - 20.12.2001.

Prisustvuje otvaranju obnovljenog doma za nezbrinutu decu u kojem živi 506 štićenika.

Beograd, Srbija - 21.02.2001.

Posetio Ministarstvo unutrašnjih poslova i tom prilikom rekao da jedino autonomna služba koja deluje u skladu sa zakonom može povratiti poverenje građana.

Srbija - 21.05.2001.

Sastaje se s predsednikom Skupštine Vojvodine Nenadom Čankom.

Beograd, Srbija - 21.06.2001.

Posetio Valjevo povodom otvaranja regionalne kancelarije Agencije za mala i srednja preduzeća.

Beograd, Srbija - 21.06.2001.

Prilikom posete Hidrometeorološkom zavodu predstavio mere pomoći za područja pogođena elementarnim nepogodama.

Beograd, Srbija - 21.06.2001.

Prisustvuje raspravi o predlogu Zakona o privatizaciji, agenciji za privatizaciju i o akcijskom fondu u Skupštini Republike Srbije.

Novi Sad, Srbija - 21.08.2001.

Održana sednica Demokratske opozicije Srbije, na kojoj je odlučeno da se odmah pristupi pripremi novog republičkog ustava.

Beograd, Srbija - 21.12.2001.

Govori pred poslanicima Skupštine o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2002. godinu.

Moskva, Rusija - 22.02.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Moskvi. Tokom razgovora sa šefom ruske diplomatije Igorom Ivanovim data je podrška za sva bitna pitanja koja se tiču Srbije.

Vašington, SAD - 22.03.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti SAD. Poseta je imala za cilj da objasni teškoće s kojima se suočava nova vlast u Srbiji.

Beograd, Srbija - 22.03.2001.

Objavljuje tekst 'Predlog dogovora o državnom cilju', Vreme, 533.

Beograd, Srbija - 22.05.2001.

Sastaje se s ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom.

Loznica, Srbija - 22.06.2001.

Obilazi poplavljena područja u opštini Loznica.

Beograd, Srbija - 22.11.2001.

Zvanično otvorio Svetsko prvenstvo u kik-boksu.

Beograd, Srbija - 22.12.2001.

Govori na sednici Skupštine Privredne komore Srbije.

Kruševac, Srbija - 23.08.2001.

Poseta Rasinskom okrugu. Nakon obilaska regiona, gde se razgovaralo s opštinskim organima vlasti, predstavnicima privrede, školstva i finansijskih institucija, premijer i ministri održali su zajedničku konferenciju za novinare.

Beograd, Srbija - 23.10.2001.

Sastaje se s delegacijom grčke opštine Marusi.

Beograd, Srbija - 23.10.2001.

Sastaje se s predstavnicima Jugoslovenske komisije za saradnju, UNICEF-a i Jugoslovenskog centra za prava deteta.

Beograd, Srbija - 23.12.2001.

Najavio nacionalni program za suzbijanje kriminala i korupcije.

Beograd, Srbija - 24.05.2001.

Sastaje se s potpredsednicom Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Ritom Zismut. Tom prilikom je naglasio da bi doslovna primena Rezolucije 1244 trebalo da bude test odlučnosti za međunarodne odnose.

Beograd, Srbija - 24.07.2001.

Razgovara s prestolonaslednikom Aleksandrom i princezom Katarinom Karađorđević.

Sokobanja, Knjaževac, Zaječar, Srbija - 24.08.2001.

Posetio Zaječarski okrug.

Beograd, Srbija - 24.11.2001.

Prisustvuje osveštanju Hrama svetog Save.

Beograd, Srbija - 24.12.2001.

Razgovara s delegacijom IBM-a. Potpisan ugovor o izgradnji nove informatičke infrastrukture MUP-a Srbije.

Beograd, Srbija - 25.01.2001.

Izabran za predsednika Vlade Republike Srbije.

Leskovac, Srbija - 25.03.2001.

Sastaje se s predstavnicima malih i srednjih preduzeća sa juga Srbije.

Srbija - 25.05.2001.

Obišao opštine Priboj, Prijepolje i Novi Pazar.

Beograd, Srbija - 25.08.2001.

Pozvao Srbe s Kosova da izađu na registraciju za izbore. 'Uz pomoć registracije, Srbi s Kosova i Metohije moći će da ostvare prava na imovinu i povratak. To će, takođe, biti prilika da se utvrdi koliko je Srba bilo pre progona iz pokrajine'.

Užice,Čačak, Srbija - 25.09.2001.

Boravi u poseti Zlatiborskom okrugu gde se sastaje s lokalmim privrednicima i predstavnicima lokalnih vlasti.

- 25.10.2001.

Sastaje se s komesarom Evropske unije, Krisom Patenom, koji je najavio izdvajanje 230 miliona evra za pomoć Srbiji.

Beograd, Srbija - 25.12.2001.

Govori na prijemu u čast najuspešnijih jugoslovenskih sportista u 2001. godini. 'Sportisti su pronašli recept za uspeh i oni treba da budu uzor za celo naše društvo' – rekao je Đinđić.

Beograd, Srbija - 26.02.2001.

Sastaje se s premijerom Republike Srpske Mladenom Ivanićem.

Beograd, Srbija - 26.05.2001.

Održao sastanak s predstavnicima nevladinih organizacija.

Beograd, Srbija - 26.06.2001.

Govori na konferenciji za novinare Vlade Srbije povodom izdvajanja sredstava za otkup pšenice i remonte u EPS-u.

Beograd, Srbija - 26.06.2001.

Sastaje se s bivšim kanadskim premijerom Brajanom Malrunijem.

Beograd, Srbija - 26.12.2001.

Govori pred poslanicima Skupštine o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2002. godinu.

Beograd, Srbija - 27.03.2001.

Predstavlja nacrt budžeta u Skupštini Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 27.09.2001.

Otvorio 5. međunarodni kongres visokih pravoslavnih teoloških škola.

Beograd, Srbija - 27.09.2001.

Otvorio Prvu međunarodnu konferenciju u Beogradu, posvećenu zaštiti životne sredine.

Beograd, Srbija - 28.05.2001.

Održani pregovori DOS-a i SNP-a o donošenju Zakona o saradnji s Tribunalom u Hagu.

Beograd, Srbija - 28.05.2001.

Sastaje se s kanadskim ministrom spoljnih poslova Džonom Menlijem. Kanadski ministar preneo poruku podrške kanadske vlade premijeru i novoj vladi Srbije.

Beograd, Srbija - 28.06.2001.

Slobodan Milošević izručen Tribunalu u Hagu. Predsednik vlade Zoran Đinđić obratio se građanima Srbije.

Nemačka - 28.11.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Nemačkoj. Tim povodom je rekao da je u razgovorima sa vladama nemačkih pokrajina Bavarske i Saksonije izdejstvovana podrška i pomoć za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji, pre svega u poljoprivredi i zanatstvu.

Beograd, Srbija - 29.08.2001.

Potpisan sporazum na osnovu kojeg će Nemačka garantovati za 100 miliona maraka koje Srbija dobija kao kredit za oporavak energetskog sektora.

Pariz, Francuska - 30.04.2001.

Boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj. Nakon susreta sa Žakom Širakom daje izjavu da 'u Parizu, na sreću, imamo partnera s kojim se u svim tačkama slažemo'.

Beograd, Srbija - 30.05.2001.

Govori na vanrednoj sednici Skupštine Srbije, posvećenoj situaciji na Kosovu.

Beograd, Srbija - 30.08.2001.

Razgovara sa zvaničnom delegacijom Slovačke.

Beograd, Srbija - 30.10.2001.

Sastaje se s premijerom Slovačke Mikulašom Dzurindeom koji je u zvaničnoj poseti Srbiji.

Beograd, Srbija - 31.03.2001.

Održana vanredna konferencija za novinare Vlade Srbije na kojoj je izjavio da Slobodan Milošević ne može biti izvan zakona.

Beograd, Srbija - 31.05.2001.

Novinarima predstavio projekat rada Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Beograd, Srbija - 31.05.2001.

Predstavljen program za podsticaj privrede. Predsednik vlade Zoran Đinđić je naglasio da vlada ima tri cilja: otvaranje prema međunarodnim finansijskim ustanovama, donošenje zakonske regulative i oživljavanje u oblasti mikroekonomije.

Beograd, Srbija - 31.05.2001.

Sastaje se s prvim čovekom MOK-a, Huanom Antoniom Samaranom.

Beograd, Srbija - 31.05.2001.

Učestvuje na zajedničkoj sednici Predsedništva industrijskih sindikata Srbije i Predsedništva Veća saveza sindikata Srbije.

Beograd, Srbija - 31.07.2001.

Sastaje se s premijerom Vlade Republike Srpske dr Mladenom Ivanićem.

Beograd, Srbija - 31.08.2001.

Razgovara s patrijarhom Pavlom i republičkim ministrima vera i prosvete o uvođenju veronauke i građanskog vaspitanja u škole.

Kuršumlija i Prokuplje, Srbija - 31.10.2001.

Obišao Kuršumliju i Prokuplje.

2002

Beograd, Srbija

Govori na osnivačkoj skupštini Foruma žena Demokratske stranke.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Na putu ka sebi. Srbija danas, kao i ranije, nije gotova činjenica nego šansa', NIN, 108.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Nedaće globalizacije', NIN

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Srbija i njeni susedi', Međunarodna politika.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Srbija, Balkan i Evropa', Međunarodna politika

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Srbija, Balkan i Evropa', Međunarodna politika, 1107.

Njujork, SAD - 01.02.2002.

Učestvuje u radu Svetskog ekonomskog foruma s delegacijom Vlade Srbije. Srpski premijer je u izjavi ocenio da je delegacija Vlade Srbije, kao najjača politička delegacija na ovom prevashodno ekonomskom skupu, dobila politički kredit koji treba da se realizuje u oblasti ekonomije.

Vršac, Srbija - 01.03.2002.

Posetio Vršački region u okviru turneje Srbija na dobrom putu. Razgovarao je o problemima s kojima se poljoprivrednici ovog kraja, kao i iz cele Srbije, svakodnevno sreću. Razgovarao sa građanima na tribini koja je organizovana.

Beograd, Srbija - 01.10.2002.

Razgovara s predsednikom Svetske organizacije za puteve Vimom Vesterhojsom i zamenikom generalnog sekretara Evropske konferencije ministara saobraćaja Alenom Redrijem.

Beograd, Srbija - 02.01.2002.

Objavljuje tekst 'Operišemo – bez anestezije! Operacija uspela, ako Srbija sarađuje', Nedeljni telegraf, 110.

Grgure, Blace, Srbija - 02.03.2002.

Posećuje selo Grgure u Topličkom kraju gde govori na svečanoj akademiji povodom 85-godišnjice Topličkog ustanka.

Beograd, Srbija - 02.05.2002.

Sastaje se s predstavnicima grada Beograda.

Berlin, Nemačka - 02.12.2002.

Boravi u radnoj poseti Nemačkoj gde učestvuje u panel diskusiji 'Promene u Istočnoj Evropi' na poziv Klausa Mangolda, predsedavajućeg Odbora za istok nemačke privrede. Tokom posete razgovarao s premijerom Gerhardom Šrederom.

Beograd, Srbija - 03.04.2002.

Obratio se poslanicima Skupštine Srbije povodom Sporazuma o redefinisanju odnosa Srbije i Crne Gore. Tom prilikom rekao da je ovaj sporazum trenutno jedino realno rešenje i dodao da ga podržava, iako mu se mogu uputiti izvesni prigovori.

Beograd, Srbija - 03.07.2002.

Razgovara s Krisom Patenom, komesarom za međunarodne odnose Evropske komisije.

Beograd, Srbija - 03.07.2002.

Sastaje se s delegacijom Austrije, koju predvodi ministar za saobraćaj Matijas Rajhold.

Beograd, Srbija - 03.07.2002.

Učestvuje na sastanku predstavnika Ministarstva za privredu i privatizaciju i Agencije za privatizaciju s načelnicima okruga, predstavnicima skupština opština i izvršnih odbora SO.

Prag, Češka - 03.08.2002.

Primio nagradu POLAK za doprinos razvoju demokratije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koju dodeljuju Fond za američke studije iz Vašingtona i Fondacija POLAK.

Beograd, Srbija - 03.09.2002.

Razgovara s predsednikom Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije Jevgenijem Primakovim. Tokom susreta naglašena je i potreba za daljom saradnjom u trgovini gasom, uz obećanje Primakova da će se zauzeti za otklanjanje problema nastalih u nabavci i prodaji gasa našoj zemlji.

Beograd, Srbija - 04.03.2002.

Imenovan za predsednika Organizacionog odbora 12. svetskog kupa u vaterpolu.

Beograd, Srbija - 04.04.2002.

Povodom Dana studenata posetio studentski grad i večerao sa studentima u menzi.

Beograd, Srbija - 04.09.2002.

Formiran Savet za evropske integracije Vlade Srbije na čijem je čelu Zoran Đinđić. 'Evropska unija', rekao je on, 'politički je i civilizacijski simbol. To, međutim, više od političkog članstva u EU predstavlja skup kriterijuma, čija je ispunjenost pokazatelj uređenosti i razvijenosti države', rekao je tim povodom.

Beograd, Srbija - 04.11.2002.

Govori na skupu za američke privrednike i pozvao američke kompanije da investiraju na tržištu Srbije.

Visbaden, Nemačka - 04.12.2002.

Primio od predsednika vlade pokrajine Hesen Rolanda Koha istraživački brod Argus, poklon Srbiji. Brod bi trebalo da posluži za ispitivanje kvaliteta rečnih voda.

UAE - 05.01.2002.

Boravi u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima gde sa zvaničnicima razgovara o uspostavljanju privrednih i trgovinskih veza.

Beograd, Srbija - 05.03.2002.

Razgovara s generalnim sekretarom Svetske turističke organizacije Frančeskom Franđalijem.

Beograd, Srbija - 05.03.2002.

Sastaje se s izvršnim direktorima Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i tim povodom izjavljuje da će ova banka, kreditima dogovorenim prošle godine, podržati projekte u Srbiji vredne 240 miliona evra.

Beograd, Srbija - 05.04.2002.

Govori na konferenciji pod nazivom 'Standardi i mehanizmi za rodnu ravnopravnost'.

Beograd, Srbija - 05.04.2002.

Razgovara s Pjerom Ričardom Prosperom, specijalnim izaslanikom državnog sekretara SAD. Đinđić se zahvalio na podršci SAD koju je naša zemlja dobila tokom pregovora koji su vođeni s Pariskim klubom poverilaca i rekao da očekuje da takva podrška neće izostati i ubuduće.

Beograd, Srbija - 05.07.2002.

Obišao žitna polja PKB korporacije.

Beograd, Srbija - 05.08.2002.

Razgovara s mladima iz dijaspore, koji su učestvovali u akciji 'Moba 2002'.

Beograd, Srbija - 05.09.2002.

Otvorio trodnevnu međunarodnu konferenciju o reformi obrazovanja u Srbiji pod nazivom 'Prvi koraci i predstojeći izazovi'.'Znanje je glavni resurs 21. veka, i ko ga ima biće superiorniji u odnosu na druge', poručio je premijer Srbije.

Beograd, Srbija - 05.11.2002.

S ministrom za privredu i privatizaciju sastao se s direktorima šest najvećih srpskih firmi koje proizvode oružje.

Beograd, Srbija - 06.01.2002.

Prisustvuje božićnoj liturgiji u Hramu svetog Save.

Beograd, Srbija - 06.02.2002.

Govori na prijemu povodom otvaranja zgrade Vrhovnog suda. Tom prilikom je rekao: 'Za ostvarivanje reformi neophodni su dobri zakoni i institucije koje će ih primenjivati'.

Jagodina, Srbija - 06.03.2002.

Učestvuje na tribini u okviru turneje Vlade 'Srbija na dobrom putu'.

Vrnjačka banja, Srbija - 06.05.2002.

Govori na otvaranju 13. turističke berze banja.

Beograd, Srbija - 06.09.2002.

Susreće se sa Havijerom Solanom.

Brisel, Belgija - 06.11.2002.

Učestvuje na konferenciji 'Nova era Jugoistočne Evrope: regionalni kapaciteti i poslovne mogućnosti' u organizaciji Pakta za stabilnost za Jugoistočnu Evropu, i ima niz bilateralnih susreta s visokim zvaničnicima Evropske unije.

Beograd, Srbija - 06.12.2002.

Obratio se učesnicima XXXII sednice Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije.

Beograd, Srbija - 07.02.2002.

Održan prvi radni sastanak Komisije za prevenciju bolesti zavisnosti, čije je formiranje inicirao premijer Srbije dr Zoran Đinđić

Beograd, Srbija - 07.03.2002.

Razgovara s koordinatorom Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope Erhardom Busekom.

Beograd, Srbija - 07.06.2002.

Razgovara s delegacijom švedske kompanije Erikson, koju predvodi predsednik kompanije Kurt Helstrom, o značaju unapređenja telekomunikacija za razvoj Srbije.

Bukurešt, Temišvar Rumunija - 08.02.2002.

Boravi u radnoj poseti Rumuniji gde se sastaje s rumunskim premijerom Adrijanom Nastaseom.

Rim, Italija - 08.05.2002.

Boravi u zvaničnoj poseti Italiji gde se susreće s premijerom Silvijom Berluskonijem i od koga dobija podršku za ubrzanu integraciju zemlje u EU.

Aranđelovac, Srbija - 08.06.2002.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Beograd, Srbija - 08.08.2002.

Obišao Beogradsku arenu povodom radova na izgradnji.

Srbija - 08.09.2002.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke.

Vranje, Srbija - 09.03.2002.

Posetio Pčinjski okrug.

Beograd, Srbija - 09.04.2002.

Govori pred poslanicima Skupštine Republike Srbije povodom usvajanja Sporazuma o preuređenju odnosa između Srbije i Crne Gore.

Beograd, Srbija - 09.05.2002.

Objavljuje prikaz knjige 'Nedaće globalizacije' Džozefa Štiglica, NIN, 52/2002.

Beograd, Srbija - 09.05.2002.

Pokreće akciju pomoći Narodnom muzeju u Beogradu.

Beograd, Srbija - 09.05.2002.

Sastaje se s premijerom Grčke Kostasom Simitisom. Dvojica premijera su istakla da je za obe zemlje posebno važna izgradnja koridora 10.

Beograd, Srbija - 09.05.2002.

Sastaje se s privrednom delegacijom Albanije. 'I Beogradu i Tirani predstoji da reše teške, i ljudske i istorijske, probleme. Oni se moraju rešavati međusobnom tolerancijom, poštovanjem ljudskih i imovinskih prava' – rekao je Đinđić.

Beograd, Srbija - 09.08.2002.

U prostorijama 'FINA KUP 2002 – Beograd' održana sednica Organizacionog odbora 12. svetskog kupa u vaterpolu, kojom je predsedavao Zoran Đinđić.

Beograd, Srbija - 09.09.2002.

Primio godišnje priznanje svetskih trgovačkih centara, nagrade koja se dodeljuje ličnostima za bitan doprinos stvaranju posebnog poslovnog okruženja.

Beograd, Srbija - 09.09.2002.

Susreo se s delegacijom Stalnog komiteta za inostrane poslove pri Parlamentu Norveške

Beograd, Srbija - 09.10.2002.

Posetio Poljoprivrednu korporaciju Beograd (PKB).

Diseldorf, Nemačka - 09.11.2002.

Učestvuje na donatorskoj večeri. Sav prihod predat u dobrotvorne svrhe za pomoć deci bez roditelja.

Beograd, Srbija - 10.01.2002.

Razgovara s delegacijom Zadružnog saveza Srbije.

Beograd, Srbija - 10.02.2002.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke, na kojoj najavljuje rekonstrukciju vlade.

Leskovac, Vranje Srbija - 10.03.2002.

Posetio Jablanički okrug u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Beograd, Srbija - 10.04.2002.

Prisustvuje potpisivanju Sporazuma o poslovnoj saradnji subotičke Si&Si Company s nemačkom firmom KHS i francuskim Sidel-om.

Beograd, Srbija - 10.05.2002.

Posetio Beogradsku berzu.

Beograd, Srbija - 10.05.2002.

Razgovara s aleksandrijskim patrijarhom Petrom VII i visokim crkvenim velikodostojnicima.

Beograd, Srbija - 10.06.2002.

Govori na sastanku s predstavnicima zakonodavnih vlasti, pravosuđa i policije na temu reformi u sudstvu.

Beograd, Srbija - 10.06.2002.

S ministrom urbanizma i građevina Dragoslavom Šumarcem postigao dogovor s predstavnicima javnih preduzeća o daljem pojednostavljivanju procedure i skraćenju roka za izdavanje građevinske dozvole.

Beograd, Srbija - 10.09.2002.

Otvorio drugu poslovnu konferenciju pod pokroviteljstvom Vlade Srbije, na kojoj je poručio predstavnicima domaćih i stranih kompanija da je povoljan trenutak za ulaganje u Srbiju.

Beograd, Srbija - 11.01.2002.

Formiran Savet za državnu bezbednost na čijem je čelu Zoran Đinđić.

Beograd, Srbija - 11.01.2002.

Govori na polaganju zakletvi sudija za prekršaje.

Beograd, Srbija - 11.04.2002.

S ministrom za nauku, tehnologiju i razvoj Draganom Domazetom obišao Institut za nuklearne nauke Vinča.

Bor, Srbija - 11.05.2002.

Obilaskom Bora započeo drugi deo turneje 'Srbija na dobrom putu'. Premijer Đinđić se najpre susreo s učenicima i studentima u menzi Studentskog centra, s kojima je razgovarao o novim poslovnim šansama za mlade u Boru.

Beograd, Srbija - 11.09.2002.

Učestvuje na okruglom stolu pod nazivom 'Visoko obrazovanje – svetska i domaća praksa', gde se diskutovalo o mogućnostima i problemima visokog školstva u Srbiji.

Beograd, Srbija - 11.09.2002.

Vlada Srbije na čelu sa Zoranom Đinđićem počela promociju kampanje 'Ponosni na Srbiju'.

Cirih, Švajcarska - 11.10.2002.

Učestvuje na Čerčilovom simpozijumu u organizaciji Evropskog instituta pri Univerzitetu u Cirihu.

Beograd, Srbija - 11.12.2002.

Sastaje se s gradonačelnikom Moskve Jurijem Luškovim.

Beograd, Srbija - 12.04.2002.

Sastaje se s Rihardom fon Vajcekerom, predsednikom Savezne Republike Nemačke od 1984. do 1994. godine.

Zaječar, Srbija - 12.05.2002.

Nastavio obilazak Zaječarskog okruga razgovorom sa srednjoškolcima u svečanoj sali Tehničke škole.

Majdanpek, Srbija - 12.05.2002.

Posetio Majdanpek.

Zaječar, Srbija - 12.05.2002.

Završio posetu Zaječarskom okrugu učešćem na tribini u zaječarskom pozorištu, gde je razgovarao s građanima.

Sremska Mitrovica, Srbija - 12.06.2002.

Govori na predstavljanju Nacionalne strategije za rešavanje problema izbeglih i raseljenih lica.

Sremska Mitrovica, Srbija - 12.06.2002.

Posetio salaš jednog od najuspešnijih proizvođača povrća u Srbiji Branka Hodobe.

Sremska Mitrovica, Srbija - 12.06.2002.

U okviru posete Sremskom okrugu razgovara s građanima Sremske Mitrovice.

Vršac, Srbija - 12.09.2002.

Sastaje se s delegacijom Rumunije, predvođenom rumunskim premijerom Adrijanom Nastaseom.

Beograd, Srbija - 12.12.2002.

Obratio se poslanicima i javnosti u Narodnoj skupštini, predstavljajući vladin predlog budžeta za 2003. godinu. Govori je o socijalnim i ekonomskim faktorima koji su uticali na budžetsku raspodelu, o motivima vlade da napravi takav budžet, kao i o kontroli korišćenja budžeta.

Beograd, Srbija - 13.03.2002.

Potpisan sporazum o preuređenju odnosa između Srbije i Crne Gore.

Beograd, Srbija - 13.08.2002.

Obraća se građanima povodom 500 dana Vlade Srbije na čijem je čelu. 'Naš cilj je bio i ostao evropska Srbija. To znači zdrava ekonomija, dobra radna mesta i plate, efikasni sistemi zdravstva i školstva, bezbednost granica i bezbednost građana na ulicama', rekao je tim povodom.

Beograd, Srbija - 13.09.2002.

Formirana Komisija za pripremu Strategije smanjenja siromaštva u Srbiji, kojom je predsedavao Zoran Đinđić.

Beograd, Srbija - 14.01.2002.

Govori na svečanom otvaranju Nacionalne štedionice.

Beograd, Srbija - 14.01.2002.

Sastaje se s predstavnicima koalicije 'Povratak' i tom prilikom izjavljuje da Vlada Srbije podržava politiku koalicije 'Povratak', koja se ponaša zrelo i odgovorno, vodeći svesnu i racionalnu nacionalnu politiku.

Beograd, Srbija - 14.02.2002.

Obišao oglednu stanicu 'Radmilovac' Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna.

Smederevo, Srbija - 14.03.2002.

Obišao Podunavski okrug gde je razgovarao s građanima i privrednicima.

Šabac, Srbija - 14.05.2002.

Razgovara s građanima u Šapcu u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Beograd, Srbija - 14.06.2002.

Govori na otvaranju druge skupštine nevladinih organizacija zemalja Centralne Evrope, bivšeg SSSR i Turske, koja se u Beogradu održava pod pokroviteljstvom Svetske banke.

Beograd, Srbija - 14.11.2002.

Otvorio dvodnevni skup 'Univerziteti Srbije u evropskom obrazovnom prostoru'. 'Najeminentniji vid ulaganja jednog društva je u ulaganje znanje i kao što pojedinac pametno uloži novac u svoju kvalifikaciju, tako i društvo, ako želi pametno da investira, najpametnije to radi ulažući u znanje', rekao je Đinđić.

Beograd, Srbija - 14.11.2002.

Razgovara s predstavnicima Omladinskog saveta Beograda i omladinskih nevladinih organizacija.

Beograd, Srbija - 15.01.2002.

Pozdravio okupljene predstavnike zemljoradničkog zadrugarstva na njihovom drugom kongresu.

Orašac, Srbija - 15.02.2002.

Govori na proslavi Dana državnosti Srbije. Tom prilikom je podsetio da su tog dana i na tom mestu postavljeni temelji moderne srpske države proglašenjem prvog srpskog ustava.

Beograd, Srbija - 15.03.2002.

Razgovara s Panajotisom Dimitriuom, predsednikom vladajuće partije Kipra i članom Saveta Evrope, koji je potvrdio svoju podršku prijemu SRJ u Evropsku uniju.

Beograd, Srbija - 15.04.2002.

Fond za razvoj Republike Srbije, kojim predsedava Zoran Đinđić, odobrio investicione kredite za 148 investicionih programa, namenjenih oživljavanju privrede i proizvodnje.

Beograd, Srbija - 15.04.2002.

S predstavnicima tri najveća sindikata Srbije i predstavnikom Unije poslodavaca potpisuje Sporazum o unapređenju rada Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 15.05.2002.

Osnovan Centar za podsticaj zapošljavanja mladih stručnjaka.

Beograd, Srbija - 15.05.2002.

Otvora Dijagnostički centar pri Stomatološkom fakultetu.

Beograd, Srbija - 16.01.2002.

Otvorio trodnevnu Međunarodnu konferenciju o obrazovnim reformama u Srbiji pod nazivom 'Od vizije do konkretnih programa' i tom prilikom rekao: 'Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama'.

Beograd, Srbija - 16.01.2002.

Razgovara s predsednikom FIBE, gospodinom Georgom Vasilakopulosom i delegacijom Košarkaškog saveza Jugoslavije.

Beograd, Srbija - 16.01.2002.

Razgovara sa članovima delegacije svetskog Zadružnog saveza predvođene Larsom Hilbonom, predsednikom Zadružnog saveza Evrope.

Beograd, Srbija - 16.02.2002.

Objavljuje tekst 'Novi ustav dovršiće misiju naših predaka', Glas javnosti.

Sombor,Subotica Srbija - 16.03.2002.

U okviru turneje 'Srbija na dobrom putu' posetio Zapadnobački i Severnobački okrug.

Beograd, Srbija - 16.05.2002.

Na sastanku pod nazivom 'Beograd nema nikog osim nas' razgovarao o unapređenju kvaliteta turističke ponude prestonice.

Salcburg, Austrija - 16.09.2002.

Učestvuje na 2. godišnjem sastanku Evropskog ekonomskog samita. Tema skupa bila 'Transformisana Evropa: Potraga za zajedničkom vizijom', a održava se pod patronatom predsednika Austrije Tomasa Klestila.

Beograd, Srbija - 16.10.2002.

Sastaje se sa šefom UNMIK-a Mihaelom Štajnerom, a glavna tema razgovora bili su predstojeći lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, predviđeni za 26.oktobar.

Beograd, Srbija - 16.10.2002.

Učestvuje na okruglom stolu pod nazivom 'Uloga nevladinih organizacija u demokratskom društvu'. Učesnici okruglog stola ocenili su da je nužno stvarati pravne pretpostavke za saradnju civilnog društva i vlade, kao i razjašnjavati nedoumice, predrasude i nepoverenje u taj sektor.

Beograd, Srbija - 16.12.2002.

Razgovara sa članovima delegacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Beograd, Srbija - 17.01.2002.

Sastaje se s predsednikom Italije Karlom Azeljom Ćampijem i podseća na to da je Italija, pojedinačno gledano, jedna od zemalja koja je uputila najviše donacija i projekata za početak tranzicije u Srbiji i Jugoslaviji.

Frankfurt, Nemačka - 17.04.2002.

Boravi u jednodnevnoj zvaničnoj poseti Frankfurtu gde je, pored brojnih susreta, pred forumom Hesenski krug održao predavanje na temu 'Perspektive za mir: integracija Srbije i Balkana u Evropu'.

Beograd, Srbija - 17.06.2002.

Inicira održavanje donatorske večere za obezbeđivanje sredstava za obnovu Narodnog muzeja u Beogradu.

Beograd, Srbija - 17.06.2002.

Razgovara s delegacijom Ruske Federacije. Razgovori su bili posvećeni unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje.

Beograd, Srbija - 17.07.2002.

Govori pred poslanicima Skupštine Republike Srbije o Predlog zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji.

Beograd, Srbija - 17.10.2002.

Inicira sastanak povodom osnivanja konzorcijuma donatora za izgradnju Hrama svetog Save.

Beograd, Srbija - 17.10.2002.

Sastaje se s ambasadorom Portugala Antonijom Augustom Rusoom da Diazom.

Beograd, Srbija - 18.01.2002.

Govori na prvom sastanku regionalne mreže antikorupcijskih timova.

Beograd, Srbija - 18.01.2002.

Razgovara s ministrom za privredu i tehnologiju Savezne Republike Nemačke o poboljšanim uslovima za ulaganja u privredu Srbije.

Beograd, Srbija - 18.01.2002.

Sastaje se s premijerom Češke Milošem Zemanom i s njim razgovara o ekonomskim pitanjima.

Beograd, Srbija - 18.02.2002.

Sastaje se s ministrom privrede i finansija Grčke Nikosom Hristodulakisom i razgovara o saradnji dve zemlje, posebno u oblasti telekomunikacija, energetike i prerađivačke industrije hrane.

Beograd, Srbija - 18.02.2002.

Vlada Republike Srbije, na inicijativu premijera dr Zorana Đinđića, počinje s organizovanjem preventivnih mera za zaštitu od poplava.

Beograd, Srbija - 18.03.2002.

Sastaje se s predstavnicima fudbalskih klubova 'Crvena zvezda' i 'Partizan'.

Beograd, Srbija - 18.06.2002.

Obratio se poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom rekonstrukcije vlade.

Beograd, Srbija - 18.06.2002.

Sastaje se s predsednikom Vlade Republike Slovenije Janezom Drnovšekom.

Bezdan, Apatin, Srbija - 18.08.2002.

Posetio nasipe na Dunavu u Bezdanu i Apatinu.

Njujork, Boston SAD - 18.09.2002.

Boravi u zvaničnoj poseti SAD. Tokom posete imao je susrete s predstavnicima više od 30 kompanija iz SAD i visokim zvaničnicima. U okviru posete održao je i predavanje na Univerzitetu Harvard.

Beograd, Srbija - 18.11.2002.

Objavljuje tekst 'Šansa', Nacional.

Beograd, Srbija - 18.12.2002.

Otvorio konferenciju na temu 'Profil siromaštva u Srbiji'.

Beograd, Srbija - 19.01.2002.

Govori na proslavi Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i tom prilikom je rekao: 'U Srbiji više neće biti parapolicija i ljudi koji šetaju naoružani kao da su u nekoj latinoameričkoj zemlji'.

Beograd, Srbija - 19.02.2002.

S ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumdžijom najavio ratifikaciju ugovora o slobodnoj trgovinskoj zoni između SRJ i BiH.

Beograd, Srbija - 19.02.2002.

Sastaje se s predsedavajućim OEBS-a i ministrom inostranih poslova Portugala Žaimom Gamom koji je pozitivno ocenio reforme koje sprovodi Vlada Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 19.02.2002.

Sastaje se s predsednikom Nacionalne banke Grčke.

Beograd, Srbija - 19.11.2002.

Razgovara s generalnim sekretarom UN Kofi Ananom i šefom civilne misije UN na Kosovu Mihaelom Štajnerom.

Beograd, Srbija - 20.03.2002.

Održana prva sednica Organizacionog odbora Evropskog prvenstva u košarci 'Beograd 2005.'

Beograd, Srbija - 20.03.2002.

Razgovara s predstavnicima srpskog poslovnog kluba 'Privrednik'. U razgovoru je zaključeno da treba raditi na boljoj saradnji stručnih službi ministarstava i stručnih lica iz udruženja, u cilju boljih rešenja zakonskih okvira.

Bor, Srbija - 21.02.2002.

Posetio Bor gde je učestvovao na tribini o pitanjima Borskog okruga.

Valjevo, Srbija - 21.03.2002.

Započeo posetu Kolubarskom okrugu u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'. Prvo je obišao Istraživačku stanicu u Petnici blizu Valjeva, gde je razgovarao s mladim talentima. Razgovarao sa građanima na tribini.

Beograd, Srbija - 21.06.2002.

S predstavnicima pravosuđa dogovorene konkretne mere za borbu protiv kriminala.

Beograd, Srbija - 21.08.2002.

Otvorio FINA kup u vaterpolu.

Beograd, Srbija - 21.10.2002.

Razgovara s glavnom tužiteljkom Haškog tribunala Karlom del Ponte.

Beograd, Srbija - 22.05.2002.

Vraća se iz posete SAD. Zvaničnici SAD-a obećali da će odmah biti deblokirana 12 godina zamrznuta sredstva srpskih banaka i preduzeća na računima američkih banaka.

Beograd, Srbija - 22.08.2002.

Objavljuje tekst 'Beogradski sporazum ne predviđa modernu državu', Danas.

Beograd, Srbija - 22.08.2002.

Razgovara sa zajedničkom delegacijom Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije i Srpskog nacionalnog veća za severno Kosovo i Metohiju.

Beograd, Srbija - 23.01.2002.

Posetio Matematičku gimnaziju u Beogradu. Pod pokroviteljstvom premijera u ovoj školi opremljena su četiri nova kabineta sa 45 umreženih računara.

Užice, Srbija - 23.02.2002.

Započeta kampanja Vlade Srbije pod nazivom 'Srbija na dobrom putu'. Cilj kampanje je da u neposrednom susretu s građanima Vlada Srbije saopšti svoje prioritete i da otvoreno razgovara o problemima svakog regiona.

Niš, Srbija - 23.03.2002.

Otvora laboratoriju za kateterizaciju srca i angiografiju na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra u Nišu.

Niš, Srbija - 23.03.2002.

Posetu Nišavskom okrugu završava susretom s građanima na tribini, održanoj u Narodnom pozorištu.

Niš, Srbija - 23.03.2002.

U okviru posete Nišavskom okrugu na Pravnom fakultetu u Nišu razgovarao s niškim srednjoškolcima o tome kako izabrati pravo zanimanje ili fakultet, o odlasku mladih ljudi u inostranstvo i drugim aktuelnim problemima.

London, Engleska - 23.04.2002.

Boravi u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji gde se sastaje s premijerom Tonijem Blerom. Nakon razgovora izjavljuje da je dobijena podrška za zahteve vlasti u Beogradu koji se odnose na približavanje Evropskoj uniji, rešavanje problema na Kosovu i dalju ekonomsku podršku.

Beograd, Srbija - 23.08.2002.

Razgovara s delegacijom Odbojkaškog saveza Jugoslavije.

Beograd, Srbija - 23.08.2002.

Sastaje se s dosadašnjim komesarom Ministarstva inostranih poslova Nemačke za Jugoistočnu Evropu Mihailom Šeferom i novopostavljenim komesarom, gospođom Lize Lore Cirdus, sa kojima razgovara o daljem unapređenju odnosa između dve zemlje.

Novi Sad, Srbija - 23.10.2002.

Obratio se poslanicima Skupštine Vojvodine.

Subotica, Srbija - 23.11.2002.

Govori na sednici Glavnog odbora Demokratske stranke o predstojećim predsedničkim izborima.

Ivanjički kraj, Zlatiborski okrug, Srbija. - 24.02.2002.

Posetio Ivanjički kraj i Zlatiborski okrug u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Pirot, Srbija - 24.03.2002.

Započinje posetu Pirotskom okrugu u okviru turneje 'Srbija na dobrom putu'.

Pirot, Srbija - 24.03.2002.

Završava posetu Pirotskom okrugu tribinom i razgovorom s građanima.

Beograd, Srbija - 24.10.2002.

Predstavio prednacrt budžeta Srbije za 2003. godinu.

Beograd, Srbija - 25.02.2002.

Formirana komisija za ispitivanje nelegalne gradnje.

Beograd, Srbija - 25.02.2002.

Sastaje se s visokim predstavnikom međunarodne zajednice za BiH Volfgangom Petričem.

Beograd, Srbija - 25.03.2002.

Pokreće inicijativu da se na sledećoj sednici vlade donese uredba o reprogramiranju dugova zemljoradnika.

Beograd, Srbija - 25.03.2002.

Sastaje se s premijerom Holandije. 'Poseta Vim Koka, premijera Holandije, koja je važna članica Evropske unije, znak je da se nastavlja podrška EU Vladi Srbije za sprovođenje reformi', rekao je posle sastanka.

Beograd, Srbija - 25.06.2002.

Objavljuje tekst 'Na putu ka sebi – Srbija danas, kao i ranije, nije gotova činjenica nego šansa', NIN, 52/2002.

Beograd, Srbija - 25.07.2002.

Sastaje se s visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Havijerom Solanom.

Beograd, Srbija - 25.10.2002.

Prisustvuje sastanku Socijalno-ekonomskog saveta.

Beograd, Srbija - 25.10.2002.

Sastaje se s predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

Beograd, Srbija - 25.12.2002.

Sastao se s predstavnicima kosovskih Srba.

Beograd, Srbija - 25.12.2002.

Učestvujeu emisiji BK televizije 'Želite li da postanete milioner'. Osvojeni iznos uplaćuje u humanitarne svrhe.

Beograd, Srbija - 26.02.2002.

Obratio se studentima Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Beograd, Srbija - 26.03.2002.

Razgovara s načelnikom Šumadijskog okruga Aleksandrom Vučićevićem, gradonačelnikom Kragujevca Vlatkom Rajkovićem i narodnim poslanicima ovog okruga.

Beograd, Srbija - 26.04.2002.

Odeljenju za humanu reprodukciju Instituta za ginekologiju i akušerstvo uručio kardiotokografski aparat koji je obezbedio u Frankfurtu.

Beograd, Srbija - 26.04.2002.

Održana zajednička sednica republičke vlade s predstavnicima najvećih sindikata u Srbiji.

Beograd, Srbija - 26.07.2002.

Govori na seminaru pod nazivom 'Reforme u zdravstvu'. 'Čitav svet je stalno u transformaciji zdravstva, a to je i prioritet vlade ove godine. Prvo treba uvesti elementarni red u sistem, možda i pokrenuti kampanju štednje u zdravstvu, kako bi se ne samo građani već i ceo sistem ponašali odgovorno', rekao je premijer.

Beograd, Srbija - 26.09.2002.

Govori na mitingu povodom Predsedničkih izbora

Beograd, Srbija - 26.11.2002.

Održana donatorska večera za Hram svetog Save koju je inicirao Zoran Đinđić. Na večeri je prikupljeno više od 70 miliona dinara. Sredstva će biti iskorišćena za nastavak radova na fasadi hrama.

Beograd, Srbija - 26.11.2002.

Razgovara s ministrom inostranih poslova i potpredsednikom Vlade Republike Albanije Ilirom Metom.

Beograd, Srbija - 26.12.2002.

Objavljuje tekst 'Prestići region', NIN, 52/2002.

Beograd, Srbija - 27.01.2002.

Govori na Svetosavskoj akademiji, apeluje na mlade i obrazovane ljude da ostanu u zemlji.

Beograd, Srbija - 27.09.2002.

S resornim ministrima predstavio predlog novog poreskog sistema.

Beograd, Srbija - 28.01.2002.

Govori na konferenciji za novinare povodom godinu dana rada vlade. Tom prilikom je izjavio da će Vlada Srbije učiniti sve za što bržu integraciju zemlje u Evropu, što podrazumeva i punu saradnju sa Haškim tribunalom.

Beograd, Srbija - 28.02.2002.

Posetio Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu.

Atina, Grčka - 28.04.2002.

Tokom boravka u Atini razgovarao sa šefom grčke diplomatije Jorgosom Papandreuom i s visokim zvaničnicima iz regiona o unapređenju regionalne saradnje.

Beograd, Srbija - 28.10.2002.

Otvorio međunarodnu konferenciju 'Telekomunikacije za razvoj' na kojoj će biti usaglašeni planovi za razvoj informatičkog društva u zemljama Jugoistočne Evrope.

Beograd, Srbija - 29.01.2002.

Razgovara s visokom privrednom delegacijom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovo je prva privredna delegacija iz ove zemlje koja je posetila Srbiju posle desetogodišnjeg prekida ekonomske saradnje.

Beograd, Srbija - 29.03.2002.

Govori na konferenciji za novinare povodom mesec dana turneje 'Srbija na dobrom putu'. Vladine delegacije obišle su šezdesetak opština u 12 okruga. Premijer Srbije Zoran Đinđić rekao je da je vlada u većini tih opština naišla na slične probleme, od kojih se neki moraju rešavati sistemski.

Beograd, Srbija - 29.03.2002.

Postignut dogovor s poljoprivrednim proizvođačima iz više gradova Srbije, čime su obustavljene višednevne blokade puteva.

Beograd, Srbija - 29.03.2002.

Razgovara s visokom delegacijom Republike Srpske.

Beograd, Srbija - 30.04.2002.

Objavljuje tekst 'Srpske reforme i međunarodni uticaj', Glas javnosti.

Beograd, Srbija - 30.05.2002.

Sastaje se s privrednicima iz oblasti ugostiteljstva i turizma u Privrednoj komori Beograda.

Salcburg, Austrija - 30.07.2002.

Učestvuje na sastanku premijera zemalja Jugoistočne Evrope, na kojem se razgovaralo o budućnosti regiona. Tom prilikom održan je neformalni okrugli sto na temu 'Stabilnost u Jugoistočnoj Evropi u 21. veku'.

Delimeđa, Srbija - 31.05.2002.

Posetio selo Delimeđa na Pešteru.

Novi Pazar, Srbija - 31.05.2002.

Razgovara sa sandžačkim muftijom Muamerom Zukorlićemu u cilju normalizacije odnosa države i verskih zajednica.

Novi Pazar, Srbija - 31.05.2002.

U okviru turneje 'Srbija na dobrom putu' govori na javnoj tribini koja je, zbog nesporazuma s opštinskim vlastima, održana na trgu u centru Novog Pazara. Đinđić je odao priznanje građanima Novog Pazara što su uspeli da sačuvaju mir, razviju biznis, zajedno rade i ne gledaju na to ko kojoj veri pripada.

Sopoćani, Đurđevi stupovi, Srbija - 31.05.2002.

U okviru turneje 'Srbija na dobrom putu' posetio manastir Sopoćane.

2003

Novi Sad, Srbija

Objavljuje knjigu 'Subjektivnost i nasilje', drugo izdanje, Dnevnik.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Konačno uspelo hvatanje pojedinačnog u mrežu opštosti', Zlatna greda: list za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje, 3/2003.

Beograd, Srbija

Objavljuje tekst 'Novinarska škola. Oblikovanje javnosti kroz ozbiljan novinarski pristup', Politika, 100/2003.

Beograd, Srbija - 01.02.2003.

Govori na 13. godišnjici Demokratske stranke

Beograd, Srbija - 01.02.2003.

Uputio pismo admiralu Gregori Džonsonu, komandantu NATO snaga u Jugoistočnoj Evropi, povodom najavljenog smanjenja međunarodnog vojnog prisustva na Kosovu i Metohiji.

Brazil - 03.01.2003.

Predvodio delegaciju Srbije koja je prisustvovala inauguraciji predsednika Brazila Luiza Inacia Lula da Silve. Tom prilikom je za uticajni brazilski dnevni list izrazio očekivanje da će se intenzivirati trgovinski odnosi između Brazila i SR Jugoslavije.

Beograd, Srbija - 03.02.2003.

Uručio zahvalnice donatorima za izgradnju Hrama svetog Save.

Beograd, Srbija - 03.03.2003.

Govori na svečanosti polaganja zakletve 248 novih sudija. Tom prilikom izjavljuje da nije zadovoljan radom sudstva i blagim kaznama za teška krivična dela.

Beograd, Srbija - 04.02.2003.

Prisustvuje usvajanju Ustavne povelje državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Beograd, Srbija - 06.02.2003.

Razgovara s Havijerom Solanom, visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i tom prilikomistiće da Beograd očekuje od međunarodne zajednice da će njegovi interesi i pozicija biti uvažavani kada bude rešavan status Kosova i Metohije.

Beograd, Srbija - 06.02.2003.

Članovi vlade i premijer Zoran Đinđić dobrovoljno daju krv.

Beograd, Srbija - 07.02.2003.

Uputio pismo svim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem je naglasio da je poslednji trenutak za vraćanje konceptu Rezolucije 1244 i da treba krenuti u traženje ispravnog kompromisa za Kosovo.

Beograd, Srbija - 07.03.2003.

Razgovara s predsednicima sudova u Srbiji o stanju u pravosudnom sistemu. Premijer Đinđić rekao je da nikada nije postojala namera da se osujeti samostalnost i nezavisnost sudske vlasti, ali da je razgovor s predstavnicima sudova neophodan kako bi se prevazišli postojeći problemi u pravosuđu.

Beograd, Srbija - 09.03.2003.

Učestvuje na predstavljanju rezultata vladine akcije 'Mesec dana zaštite od požara' javnosti.

Beograd, Srbija - 10.01.2003.

Sastaje se s poslanicima koalicije 'Povratak' a u razgovoru je istaknuto da Vlada Srbije podržava i ohrabruje napore ove koalicije da zastupa interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Beograd, Srbija - 10.03.2003.

Posetio Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Prilikom posete najavljena je detaljna analiza rada i mogućnosti za unapređenje ove službe, čime će se vlada i resorno ministarstvo intenzivno baviti.

Novi Sad, Srbija - 12.02.2003.

Održana zajednička sednica Vlade Srbije i Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodina povodom godišnjice usvajanja omnibus zakona.

Beograd, Srbija - 13.02.2003.

Govori na predstavljanju kampanje 'Februar – mesec zaštite od požara' u Vatrogasnoj brigadi SUP-a Beograd.

Beograd, Srbija - 14.01.2003.

Sastaje se s ministrom inostranih poslova Grčke Jorgosom Papandreuom. Tom prilikom izjavljuje da Srbija očekuje od EU da, nakon prijema novih članica, ponovo usmeri pažnju na region Jugoistočne Evrope.

Beograd, Srbija - 17.01.2003.

Sastaje se s premijerom Makedonije Brankom Crvenkovskim. Tom prilikom sklopljen sporazum između dve zemlje o borbi protiv organizovanog kriminala.

Beograd, Srbija - 17.02.2003.

Sastaje se s glavnom tužiteljkom Haškog tribunala Karlom del Ponte.

Beograd, Srbija - 18.02.2003.

Operisao ahilovu tetivu u Ortopedskoj bolnici 'Banjica'. Dan posle operacije vratio se redovnim aktivnostima.

Beograd, Srbija - 20.01.2003.

Razgovara s delegacijom Svetske banke koju predvodi zamenik predsednika ove organizacije Šengman Džang. Predstavnici Svetske banke izrazili zadovoljstvo povodom postignutih rezultata reformskih procesa u Srbiji i obećali dalju podršku aktivnostima vlade.

Beograd, Srbija - 21.01.2003.

Razgovara s ambasadorom Stejt departmenta, zaduženim za pitanja ratnih zločina, Pjer Rišar Prosperom, o saradnji Srbije s Haškim tribunalom.

Banja Luka, BIH - 21.02.2003.

Boravi u zvaničnoj poseti Banja Luci gde pored zvaničnih susreta drži predavanje studentima Univerziteta u Banja Luci.

Beograd, Srbija - 21.02.2003.

Kod hale 'Limes' Dejan Milenković Bagzi kamionom presekao put vozilu u kome je bio premijer Zoran Đinđić.

Beograd, Srbija - 22.01.2003.

Obišao tehnički servis Kriminalističke policije MUP-a Srbije.

Frankfurt, Nemačka - 22.02.2003.

Organizovao donatorsku večeru za izgradnju Hrama svetog Save u Nemačkoj na kojoj je sakupljeno oko 120.000 evra.

Davos. Švajcarska - 23.01.2003.

Učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Na 33. samitu predstavnici Vlade Srbije susreli su se i s vodećim ličnostima svetskog biznisa i politike, među njima i s državnim sekretarom SAD Kolinom Pauelom.

Beograd, Srbija - 27.01.2003.

Objavljuje tekst u Politici, povodom dve godine rada vlade, pod naslovom 'Naš cilj je jasan'.

Beograd, Srbija - 27.01.2003.

Obratio se poslanicima Skupštine Republike Srbije gde je govorio o tekstu Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Beograd, Srbija - 27.01.2003.

Povodom Dana svetog Save uručio nagrade Ministarstva prosvete i sporta najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Prištini i Univerziteta umetnosti.

2003

- 02.04.2003.

Američki državni sekretar Kolin Pauel posetio porodicu Đinđić.

Beograd, Srbija - 12.03.2003.

Nataša Mićić, vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije, donosi odluku o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 12.03.2003.

Svetska i domaća javnost oštro osudila ubistvo predsednika Vlade Srbije Zorana Đinđića, uz apel da počinioci ovog zločina budu što pre privedeni pravdi.

Beograd, Srbija - 12.03.2003.

Ubijen u atentatu na ulazu u zgradu Vlade Srbije, u 12 časova i 23 minuta.

Beograd, Srbija - 12.03.2003.

Vlada Srbije proglašava tri dana žalosti u Republici Srbiji zbog smrti premijera Srbije dr Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 12.03.2003.

Zbog sumnje da su organizovali atentat na premijera Đinđića, izdati nalozi za hapšenje najveće organizovane grupe kriminalaca poznate kao 'zemunski klan'.

Beograd, Srbija - 13.03.2003.

Knjiga žalosti otvorena u 12 časova.

Beograd, Srbija - 13.03.2003.

U Skupštini grada Beograda održana komemoracija povodom smrti predsednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 13.08.2003.

Komisija za utvrđivanje propusta u obezbeđenju premijera podnela izveštaj Vladi Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 14.03.2003.

Održana komemorativna sednica Vlade Republike Srbije.

Beograd, Srbija - 15.03.2003.

Održano opelo u Hramu svetog Save.

Beograd, Srbija - 15.03.2003.

Sahranjen uz vojne počasti u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu.

Beograd, Srbija - 15.12.2003.

Osnovan Fond dr Zoran Đinđić.

Vašington, USA - 19.03.2003.

Predstavnički dom Kongresa SAD doneo rezoluciju br. 149, kojom se izražava saučešće povodom ubistva premijera Republike Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 21.08.2003.

Specijalno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Milorada Ulemeka Legije i još 43 lica osumnjičenih za ubistvo premijera Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 22.12.2003.

Počelo suđenje za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 25.03.2003.

Uhapšen pomoćnik komandanta Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije Zvezdan Jovanović Zmija, osumnjičen da je iz snajpera ubio premijera Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 29.04.2003.

MUP Srbije podneo krivičnu prijavu za ubistvo premijera Đinđića.

2004

Beograd, Srbija - 02.05.2004.

Posle 14 meseci skrivanja predao se Milorad Luković Legija, prvooptuženi za ubistvo Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 07.12.2004.

Udruženje boraca ratova od 1990. dodelilo je posthumno Zoranu Đinđiću veliku zlatnu plaketu “Srpski borac”.

Beograd, Srbija - 12.03.2004.

Deo beogradskog Trga Republike dobio ime 'Plato Zorana Đinđića'.

Konstanc, Nemačka - 16.04.2004.

Zoranu Đinđiću posthumno dodeljena nagrada za međunarodno razumevanje i ljudska prava.

Solun, Grčka - 17.07.2004.

Grčka policija uhapsila Dejana Milenkovića Bagzija, osumnjičenog za učešće u atentatu na Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 25.01.2004.

Na ulazu u zgradu Vlade Srbije, gde je ubijen premijer Zoran Đinđić, postavljena spomen-ploča.

2005

Beograd, Srbija - 12.03.2005.

Zoran Đinđić posthumno odlikovan ordenom Nemanje 1. reda. Nagradu, koju je primila Ružica Đinđić, uručio Svetozar Marović, predsednik državne zajednice Srbije i Crne Gore.

2007

Beograd, Srbija - 13.06.2007.

Bulevar AVNOJ-a na Novom Beogradu preimenovan u Bulevar Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 23.05.2007.

Izrečena presuda za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića.

Beograd, Srbija - 24.04.2007.

Na suđenju za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića opunomoćenici porodice Đinđić i advokati odbrane izneli završne reči.